กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อ-ขายกิจการ Take Over เพื่อบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/3529

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อ-ขายกิจการ
Take Over เพื่อบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


• ผลกระทบจากการการระบาดของไวรัส โควิด–19 ต่อผลประกอบการของผู้ประกอบการ
และการบริหารจัดการองค์กร ในช่วงนี้
• สิ่งสำคัญ...ที่จะต้องทราบเกี่ยวกับ การปรับโครงสร้างองค์กรในแง่กฎหมาย เพื่อให้ถูกต้อง
และเกิดผลประโยชน์สูงสุด

วิทยากรโดย อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

หัวข้อสัมมนา


1.การปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อมีวิกฤต จะต้องบริหารจัดการอย่างไร? และกฎหมายธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง มีความแตกต่างและผลกระทบอย่างไร? ในการบริหารจัดการ

•การทำ take over (share acquisition)
•การควบรวมกิจการ และการซื้อกิจการ (merger and acquisition)
•การขายกิจการ / การโดนซื้อกิจการ (business transfer)

2.วัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การซื้อ-ขายกิจการ
และ Take Over

3.ขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ ก่อนดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับการควบรวม
กิจการ การซื้อ-ขายกิจการ และ Take Over

• การเข้าซื้อหุ้นจะต้องดำเนินการอย่างไร?
• การเข้าทำ merger and acquisition มีรูปแบบใดบ้าง และดำเนินการอย่างไร
- การควบรวมกิจการ (amalgamation)
- การโอนกิจการทั้งหมด (entire business transfer)
- การโอนกิจการบางส่วน (partial business transfer)
• การดำเนินการเพื่อซื้อกิจการ (business transfer)

4.ผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
การซื้อ-ขายกิจการ และ Take Over พร้อมแนวทางตามคำพิพากษาฎีกา และกรณีศึกษาอื่น ๆ

• ผลกระทบทางด้านแรงงาน
- ลูกจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไร? จะถือว่าเป็นการเลิกจ้างหรือไม่
- การให้ลูกจ้างในนามลาออก มีผลกระทบทางกฎหมายอย่างไร?
- การดำเนินการจัดทำโครงการ Early Retirement ได้หรือไม่อย่างไร
• ผลกระทบด้านใบอนุญาตต่าง ๆ
- ใบอนุญาตเดิม สามารถดำเนินการโอนได้หรือไม่อย่างไร
• ผลกระทบด้านสัญญา
- สัญญาประเภทต่างๆ จะมีการผลต่อเนื่องหรือไม่
- จะต้องดำเนินการต่อรอง เจรจากันใหม่หรือไม่
- กรณีทำสัญญาใหม่จะต้องทำอย่างไร?
• ผลกระด้านข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- การเก็บ รวบรวม เปิดเผย ข้อมูล จะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร?
• ผลกระทบด้านการแข่งขันทางการค้า
- กรณีลูกจ้างออกจากบริษัท สามารถดำเนินการค้าแข่งได้หรือไม่
- กรณีลูกจ้าง ถูกเลิกจ้าง สามารถดำเนินการค้าแข่งได้หรือไม่
• ด้านภาษีอากร
- แนวทางตามที่กำหนดภายในประมวลรัษฎากร และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางตามคำวินิจฉัยของกรมสรรพากรและแนวทางตามคำพิพากษา
ศาลฎีกา
- ผลกระทบที่เกี่ยวกับองค์กรและบุคคลธรรมดา/ลูกจ้าง/พนักงาน

5. แนวทางการจัดการกับปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างองค์กร
จะต้องดำเนินการอย่างไร? ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม


6. ถาม-ตอบปัญหา


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์สุวินัย วัฒนากร
อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba