ผลกระทบทางภาษีจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 และ TFRS 16

รหัสหลักสูตร : 21/1954

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผลกระทบทางภาษีจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน
TFRS 15 และ TFRS 16

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.


• ผลกระทบความต่างทางบัญชีและภาษีที่สำคัญ
• การรับรู้รายได้-รายจ่าย
• ผลกระทบต่อสัญญาเช่า
• Update เกณฑ์การรับรู้รายได้ทางภาษีเพื่อคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
• เปรียบเทียบความต่างทางภาษีอากรกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 และTFRS 16
• ผลกระทบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลง TFRS 15 และ TFRS 16


วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS15 และ TFRS 16 ผลกระทบต่อภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. เกณฑ์การรับรู้รายได้ทางบัญชีที่สําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS15
และ TFRS 16
- การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS15 (รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า)
- มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 (สัญญาเช่า)
2. Update เกณฑ์การรับรู้รายได้และสัญญาเช่าทางภาษีเพื่อคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- รายได้จากการขายตามสัญญา
- รายได้จากค่าเช่าตามสัญญา
- เงินมัดจํา/เงินรับล่วงหน้าค่าเช่า
- ผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขยายสัญญา
- ข้อตกลง/สัญญาจากการส่งเสริมการขาย
- ส่งเสริมการขายในรอบบัญชีกับข้ามรอบบัญชี
3. เปรียบเทียบความต่างทางภาษีอากรกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15, TFRS 16
และผลกระทบทางภาษี
- การรับรู้รายได้ทางบัญชี-ค่าเช่ากับทางภาษี
- การรับรู้รายได้ทางบัญชี-รายได้ตามสัญญาฯกับทางภาษี
- วิธีการรับรู้รายได้ หรือจํานวนเงินรายได้ที่รับรู้ในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- ผลกระทบต่อขั้นตอนวิธีการบันทึกบัญชีและเสียภาษี
- ตัวเลขข้อมูลที่ควรจัดเก็บซึ่งเป็นข้อมูลที่จําเป็นต่อการรายงานทางการเงิน
- ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทางบัญชีกับสัญญาเช่าทางภาษีจากสัญญาประเภทต่างๆ
- การบันทึกต้นทุนขายความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษี
- วิธีการปรับปรุงความแตกต่างจากมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15, TFRS 16
ในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี

มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS15 และ TFRS 16 ผลกระทบต่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1. ผลกระทบกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน
TFRS 15, TFRS 16
2. บัญชีรับรู้ค่าบริการไม่ตรงกับภาษีจะหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
3. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสัญญาเช่าทรัพย์สินกับสัญญาเช่าซื้อ
4. การหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ตรงกับรายจ่ายทางบัญชี จะชี้แจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างไร
ในการถูกขอให้กระทบยอด
5. Update e-Withholding tax มีผลกระทบกับอัตราหัก ณ ที่จ่ายตามสัญญาเช่าหรือไม่

มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS15 และ TFRS 16 ผลกระทบต่อภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ผลกระทบกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15
และ TFRS 16
2. TAX POINT กับมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 และ TFRS 16
3. การออกใบกํากับภาษีใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้การจัดทํารายงาน VAT และนําส่ง VAT
จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 และ TFRS 16
4. ส่งเสริมการขายประเด็นการเสียภาษี VAT และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน TFRS 15 และ TFRS 16นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba