ทักษะการนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจผ่านตัวเลขทางการบัญชี (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2330

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. องค์ประกอบของทักษะที่จำเป็นนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- ทักษะด้านการวิเคราะห์
- ทักษะด้านการสื่อสาร
- ทักษะด้านการนำเสนอ
- ทักษะด้านการบูรณาการ
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงในอดีต
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- การแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
- การวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งสรุปเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
- การเลือกวิธีกานำเสนอการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
3. การสร้างกระบวนการประเมินและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานดำเนินงานในปัจจุบัน และอนาคต
- การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
- การลงทุนใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และทิศทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่สำคัญของธุรกิจ
- การดำเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าหลัก
Workshop การนำเสนอข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจผ่านตัวเลขทางการบัญชี
4. Workshop การเลือกรูปแบบการนำเสนอรายงานทางการเงินในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- การเลือกใช้แผนภูมิในการนำเสนอ
- การใช้สถิติในการนำเสนอรายงานทางการเงิน
5. Workshop การนำเสนอด้วยภาพเพื่อให้ถูกใจผู้เข้าร่วมประชุม
- วิธีการลดเวลาในการทำเอกสารในการประชุม
- การจัดพื้นที่ในการนำเสนอให้เข้าใจง่าย
6. Workshop ฝึกอภิปรายการนำเสนอรายงานทางการเงิน
- การดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังตั้งแต่ประโยคแรก
- การเลือกหัวข้อสำคัญเพื่อมานำเสนอเปิดประเด็น
- การแสดงความเห็นของนักบัญชีในการนำเสนอรายงานทางการเงิน
- การให้ข้อมูลเสริมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สร้างความเข้าใจ
7. การในการนำเสนองบต่อผู้บริหารในช่วงปลายปี
- ตัวเลขทางบัญชีที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ
8.วิเคราะห์เทรนทั้งปีผ่านตัวเลขในงบการเงิน เพื่อนำเสนอข้อมูลผู้บริหาร
9.การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สต๊อกสินค้าเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา
10. Workshop จำลองสถานการณ์ (Scenarios) การในการนำเสนอ
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba