ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินที่มักถูกตรวจสอบผ่านวงจรรายการค้า (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2331

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
ที่มักถูกตรวจสอบผ่านวงจรรายการค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.


- การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- ทำความเข้าใจวงจรรายการค้าที่สำคัญ การรับรู้รายได้การลงทุน พร้อมกรณีศึกษา
- ประเด็นสำคัญที่สรรพากรเลือกตรวจสอบในงบการเงิน

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


1. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวงจรรายการค้า
ด้านรายได้

- ความครบถ้วนของรายการขายสินค้า/บริการที่มักผิดพลาด
- สิทธิและภาระผูกพันธ์ของการรับชำระเงินจากลูกค้า
- การเกิดขึ้นจริงของการปรับปรุงรายการขายสินค้า/บริการ (ส่วนลดจ่าย รับคืนสินค้า
และการปรับปรุงยอดหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้)
- ความสัมพันธ์และยอดคงเหลือของ ลูกหนี้การค้า และรายได้จากการขาย
- การถูกตรวจสอบจากรายการค้าที่อาจเกิดการสร้างรายได้ให้ตรงตามเป้าหมาย

2. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวงจรรายการค้า
ด้านค่าใช้จ่าย

- ความถูกต้องและครบถ้วนของรายการซื้อสินค้าที่ต้องระวัง
- สิทธิและภาระผูกพันของรายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจการที่มักถูกตรวจสอบ
- การวัดมูลค่าของรายการจ่ายเงินที่มักผิดพลาด
- ความสัมพันธ์และยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้า ของต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายต่ำความเป็นจริง และกำไรตามเป้าหมาย

3. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในของวงจรรายการค้าด้าน
รายการค้าการผลิตและวงจรค่าจ้างแรงงาน

- ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดของปริมาณการการซื้อ รายการผลิต และรายการขาย
- การบัญชีของเสีย และเศษซาก
- การละเลยการวัดปริมาณของสินค้าคงเหลือ ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
- ประเด็นที่มักถูกตรวจสอบจากการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือไว้หลายสถานที่
- สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เช่น สัญญาซื้อคืน และสินค้าให้เกินจำนวนที่ตกลงกันไว้
- สินค้าล้าสมัย เสื่อมสภาพ สินค้ามีตำหนิ ที่มักถูกเรียกตรวจสอบ
- ประเด็นเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานและการจ่ายภาษีค่าจ้างแรงงาน
- ความครบถวนและถูกต้อง ความมีอยู่จริงของค่าแรงงาน (คนไทยและต่างชาติ)

4. การประเมินความเสี่ยงของระบบบัญชีและการควบคุมภายในวงจรรายการค้าด้าน
การจัดหารเงิน

- ความถูกต้องและครบถ้วนของการออกหุ้นกุ้และหุ้นทุน
- การจัดมูลค่าของการจ่ายชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้
- วิธีการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นที่ยอมรับจากสรรพากร
- ความเสี่ยงของที่จะเกิดข้อผิดพลาดของการไถ่ถอนและการซื้อคืนหุ้นกู้
- เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนเกี่ยวกับการจัดหาเงิน

5. วงจรรายการค้าการด้านการลงทุน และสินทรัพย์ถาวร
- อำนาจและการตัดสินใจเกี่ยวกับการทุน
- การรับรู้รายได้จากการลงทุน ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน
- การขายหลักทรัพย์ที่เกิดผมกระทบกับ กำไร(ขาดทุน) ทางการบัญชีและภาษีอากร
- การปรับมูลค่าให้เป็นราคาตลาดและการจัดประเภทของเงินลงทุน
- ความครบถ้วนและถูกต้องของทะเบียนสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเสื่อมราคา และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน

6. รายการค้าเฉพาะกรณีที่สำคัญ
- ประมาณการทางการบัญชีที่สรรพากรไม่ให้หักเป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ประมารการผลประโยชน์พนักงาน
- การตีราคามูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขี้น และการด้อยค่าของสินทรัพย์
- การตรวจทานเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับรายการค้าที่เกี่ยวข้อง

7. รายการค้าที่สำคัญเพิ่มเติม
- การรับรู้รายได้ (ขาดทุน) จากการประกันภัย
- ความถูกต้องและครบถ้วนของการชดเชยค่าเสียหายที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญในปัจจุบัน

8. ประเด็นที่สรรพากรมักเลือกรายการในงบการเงินมาตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่ายในงบการเงิน ในแบบ
แสดงรายการเสียภาษี
- งบการเงินและแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
- ความสัมพันธ์ของงบการเงิน แบบภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด. 50
- ความสัมพันธ์ของงบการเงิน แบบภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50
- ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภ.ธ. 40 และ ภ.ง.ด. 50
- งบการเงินและการตรวจสอบเอกสารระหว่าง แบบ ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50
- รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินในบัญชีเงินเดือน ค่าแรงงาน ในแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3
และแบบแสดงการส่งเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคม

9. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba