การบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0

รหัสหลักสูตร : 21/2744

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบัญชีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้
หัวข้อสัมมนา

1. อุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างไรมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางบัญชีอย่างไร
2. ประเภทและลักษณะของการดำเนินธุรกิจที่สำคัญๆ ที่นักบัญชีควรทราบ
2.1 ธุรกิจบริการ
2.2 ธุรกิจซื้อมาขายไป
2.3 ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจผลิตสินค้า
3. รายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับงบต้นทุนการผลิตนักบัญชีจะบันทึกรับรู้รายการอย่างไรให้สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีและกรมสรรพากรยอมรับ
3.1 เอกสารและขั้นตอนการบันทึกรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ
3.2 เอกสารและขั้นตอนการบันทึกรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง
3.3 เอกสารและขั้นตอนการบันทึกรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
3.4 เอกสารและขั้นตอนการบันทึกรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างทำ (Work InProcess : WIP)
3.5 เอกสารและขั้นตอนการบันทึกรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสำเร็จรูป (FinishGoods : FG)
4. การจัดทำรายงานและงบต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกรมสรรพากรยอมรับ
4.1 รายงานสินค้าคงเหลือ (Stock Card)
4.2 รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ (Stock Transaction Report)
4.3 การจัดทำงบต้นทุนการผลิต
4.4 การจัดทำงบต้นทุนขาย
5. การวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดกำไรสูงสุดต่อกิจการ
5.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการผลิตโดยพิจารณาจากผลผลิตที่ได้และส่วนสูญเสีย
5.2 วิเคราะห์อัตราการหมุนของสินค้า เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บการเสื่อมสภาพและสภาพคล่อง เป็นต้น
5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ เช่น งบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบใช้ไปงบประมาณแรงงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น
5.4 การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บทบาทของการใช้ต้นทุนมาตรฐานในยุคอุตสาหกรรม 4.0
7. ทบทวนการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานตามปัจจัยการผลิต
8. ประเด็นทางบัญชีและภาษีต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
9. การนำ AI มาใช้ในกิจการโรงงานอุตสาหกรรมมีผลอย่างไรในงานบัญชี
10. การบันทึกบัญชีของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ BOIและการใช้สิทธิพิเศษ
11. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
12. กรณีศึกษา ปัญหาในการจัดทำบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
13. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba