เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชี และภาษี เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

รหัสหลักสูตร : 21/1857

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีเอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์

หัวข้อสัมมนา

 1. การวางระบบ เอกสารรับ-จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์
  • การจัดรายงานและรูปแบบรายงานที่เจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์ เพื่อวางระบบการตรวจสอบ
 2. ปัญหาการจ่ายเงินกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ต้องทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรั
  • จ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา
  • รายจ่ายที่ไม่สามารถระบุผู้รับได้
  • จ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
  • เงินใต้โต๊ะ, เงินกินเปล่า
 3. ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับ เอกสารรับ-จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์
 4. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางภาษีอากรที่ เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน แคชเชียร์ ต้องระมัดระวัง
  • เช็คเด้งควรดำเนินการอย่างไร ปัญหาด้านเอกสารที่เจ้าหน้าที่การเงินต้องจัดทำ
 5. เอกสารเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปัญหาและวิธีควบคุม
  • การวางระบบภาษีการตรวจรับ-จ่ายเงินสด
  • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมลูกหนี้
  • การวางระบบภาษีเอกสารในการการควบคุมเงินสดรับ
  • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมเงินสดจ่าย
  • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมด้านการขาย
  • การวางระบบภาษีเอกสารในการควบคุมด้านสินค้า
  • ออกใบเสร็จก่อนหรือหลัง ที่มีการรับเงิน ปัญหาภาษีที่ต้องระวัง
  • ปัญหาภาษีอากรในการจัดทำทะเบียนเอกสาร และวิธีการยกเลิกเอกสารรายรับ-จ่าย
  • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอย่างไร ควรจ่ายเป็นเงินสด-เช็ค เพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน
  • จุดสังเกตเอกสารประกอบการอนุมัติการจ่ายเงินให้น่าเชื่อถือและสรรพากรยอมรับ
 6. รายงานการเบิก จ่ายเงินต่างๆ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ ต้องปฏิบัติอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
  • ค่าใช้จ่ายที่พนักงานจ่ายแทนบริษัทแต่ใบเสร็จเป็นชื่อพนักงาน
  • ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถพนักงาน กรณีที่นำรถมาใช้ในงาน
  • ค่าแท็กซี่, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  • ค่าทางด่วน, ค่าผ่านทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ค่าที่พัก กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
 7. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี ที่เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แคชเชียร์ต้องควรระวัง
  • การตรวจสอบรายการในใบกำกับภาษี
  • ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีให้หน่วยงานราชการ
  • การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น
  • แจ้งย้ายสถานประกอบการแล้ว ใบกำกับภาษีใช้ที่อยู่เดิมได้หรือไม่
  • เรียกเก็บเงินทดรองจ่ายคืนจากคู่ค้า, บริษัทในเครือต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
  • เงินชดเชยค่าเสียหายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
  • ใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะแก้ไขตก เติม ได้หรือไม่
  • การจัดทำใบกำกับภาษี ระหว่างการขายเป็นเงินสดและเงินเชื่อต่างกันอย่างไร
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีจุดทศนิยม
  • ค่าสินค้ารายเดียวกัน จะรวบรวมจัดทำใบกำกับภาษีและส่งมอบให้เป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนได้หรือไม่
  • ได้รับเงินมัดจำจากการขายสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร
  • กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ต้องระบุสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีหรือไม่
  • การให้ ส่วนลด ต่างๆ จะต้องระบุส่วนลดลงในใบกำกับภาษีทุกกรณีหรือไม่
  • การจัดทำใบกำกับภาษี กรณีระบุอัตราแลกเปลี่ยน
  • ออกใบกำกับภาษีแล้ว ต่อมาเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้ต้องเปลี่ยนเช็คที่ปรากฏในใบกำกับภาษี จะมีผลต่อใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้วหรือไม่
  • สาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออกใบกำกับภาษีแทนได้หรือไม่
  • ข้อแตกต่างระหว่างการออกใบแทนใบกำกับภาษี กับการยกเลิกแล้วออกใหม่
  • สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
  • ขายสินค้าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
  • การออกใบกำกับภาษีล่าช้ามีความผิดอย่างไร
  • ใบกำกับภาษีจากการซื้อทรัพย์สินร่วมกันหลายบริษัทใช้ได้หรือไม่
  • การรับชำระเงินผ่านธนาคาร, ธนาณัติ, เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือโดยให้เครดิต ประเด็นที่ต้องระวัง
  • ในการออกใบกำกับภาษี
  • กรณีได้รับเช็คย้อนหลัง เช็คข้ามเดือน
  • การจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในหนึ่งวันทำการ สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อรวบรวมการขายสินค้าได้หรือไม่
  • นำเครื่องบันทึกการเก็บเงินออกนอกสถานประกอบการต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่
 8. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ข้อควรระมัดระวังที่มักถูกสรรพากรประเมิน
  • ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ มีหลักเกณฑ์ในการออกอย่างไร และต้องมีรายการใดบ้าง
  • ใบกำกับภาษีอย่างย่อใช้อ้างอิงในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ได้หรือไม่
  • ใบลดหนี้ออกในวันและเดือนเดียวกับเดือนที่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
 9. การติดตาม และตรวจสอบใบกำกับภาษี เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านภาษีอากร
  • ความถูกต้องของเอกสารรายจ่าย และเอกสารการรับเงินที่ออกให้กับลูกค้า
  • จ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จ
  • ใบเสร็จที่ได้รับข้ามเดือน, ข้ามปี
  • ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่พนักงานบริษัทได้รับมาแล้วแต่นำมาให้ล่าช้า
 10. วิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีที่เจ้าหน้าที่บัญชี การเงินแคชเชียร์ เพื่อป้องกันปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม
 11. หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้องถูกอัตรา

เข้าอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เข้า 2 ท่านลด 500 บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba