เลิกจ้าง ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ผลกระทบทางภาษีที่นายจ้าง ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบุคคล ต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 21/1211

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เลิกจ้าง ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ผลกระทบทางภาษี
ที่นายจ้าง ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบุคคล ต้องทราบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

เจาะภาระภาษี >>

  • ตัดสิทธิ์ประโยชน์ที่เคยได้ ปรับลดสวัสดิการ คำนวณภาษีอย่างไร
  • เลิกจ้าง ภาระภาษีของลูกจ้าง นายจ้าง
  • ลดเวลาการทำงาน ปรับลดค่าจ้าง

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. “เลิกจ้าง” ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ตัดสิทธิประโยชน์ที่เคยได้ ปรับลดสวัสดิการ คำนวณภาษีอย่างไร

2. วิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบการจ้างงาน และการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใหม่
• ลดเวลาการทำงาน ปรับลดค่าจ้าง ปรับลดสวัสดิการ
• ให้พนักงานหยุดงานชั่วคราวมีผลทางภาษีอย่างไร
• แจ้งหยุดชั่วคราวต่อมาเลิกจ้าง

3. เลิกจ้าง ภาระภาษีของลูกจ้าง นายจ้าง

4. พนักงานส่วนที่ยังจ้างอยู่บริษัทได้สิทธิลงรายจ่าย 3 เท่าได้หรือไม่ ในปี 2564

5. เลิกจ้าง Outsource กับเลิกจ้างพนักงานมีผลทางภาษีต่างกันอย่างไร

6. พนักงานที่โอนย้ายไปยังบริษัทในเครือ เงินที่จ่ายให้ถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่

7. เงินได้เนื่องจากลาออก หรือเลิกจ้าง กรณีใดเป็นเงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
• ลูกจ้างรายวันมีสิทธิหรือไม่
• เงินชดเชย
• เงินชดเชยพิเศษ
• เงินทดแทน
• ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
• เงินบำเหน็จ, บำนาญ
• ค่าตกใจ ฯลฯ
• เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนอื่น
• เงินวันลาพักผ่อนสะสมตามกฎหมายแรงงาน

8. เงินที่นายจ้างจ่ายให้เพราะเหตุออกจากงานจะต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
• หักค่าใช้จ่าย 7,000 คูณจำนวนปีที่ทำงาน กับหักค่าให้จ่ายเหมา วิธีและผลการคำนวณต่างกันอย่างไร
• อายุทำงานเกิน 5 ปี กับอายุงานน้อยกว่า 5 ปีมีผลต่างกันอย่างไร
• ทำอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย

9. “เงินชดเชยการเลิกจ้าง” ทำอย่างไรให้ได้รับยกเว้นภาษี คำนวณภาษีอย่างไร
• จ่ายให้มากกว่า พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
• ยกเว้นค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
• ลาออกมีสิทธิเลือกไม่นำเงินที่ได้ไปคำนวณภาษีกับเงินได้ประเภทอื่นหรือไม่

10. ปัญหาการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจ่ายเงินกรณีเลิกจ้าง
• การหักค่าใช้จ่ายกรณีไม่นำเงินที่ได้ไปรวมกับเงินได้อื่น คิดอย่างไร
• ออกปีนี้แต่จ่ายเงินปีหน้าจะคำนวณอย่างไร
• นายจ้างทยอยจ่ายเงินให้หลายงวดจะคำนวณอย่างไร
• เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
• เงินที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายไม่ทันในปีที่เลิกจ้าง
• เงินที่จ่ายตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

11. ถูกฟ้องร้องต่อศาลเนื่องจากเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยที่จ่ายตาม
คำพิพากษา มีผลทางภาษีและการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

• ค่าเสียเวลา
• ค่าชดเชย
• ค่าเสียโอกาส
• ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

12. กรณีถูกเลิกจ้างและทำงานในบริษัทใหม่ อย่างไรที่สามารถนับอายุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อได้

13. RMF/LTF ของผู้ถูกเลิกจ้าง ตกงานแล้วยังต้องซื้อทุกปีหรือไม่

14. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีสิ้นปีของผู้ถูกเลิกจ้าง
• เอกสารที่ใช้ประกอบ
• แบบที่ใช้
• วิธีกรอกใบแนบกรณีได้รับเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

15.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba