Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

Course Code : 21/2399Z

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 2,675 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 3,210 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ
และการแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 4 ชม.

ผู้สอบบัญชี

นับชั่วโมงแบบ
ไม่เป็นทางการได้

 
• เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนำเสนอ Financial Analysis
• เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอสถานการณ์
• อัตราส่วนความสามารถในการหากำไรและอัตราส่วนวิเคราะห์นโนบายทางการเงิน

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา


1. ตัวชี้วัดสุขภาพดําเนินงานธุรกิจ

2. กรอบการทํางานของตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณภาพธุรกิจ

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจเดียวกัน

4. หลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพัฒนาการวิเคราะห์งบการเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

4.1 สํารวจและระบุลักษณะทางเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
4.2 ระบุกลยุทธ์ของบริษัทที่ใช้ในการรองรับสถานการณ์
4.3 ประเมินคุณภาพของงบการเงินของกิจการ
4.4 วิเคราะห์ผลกําไรและความเสี่ยงในปัจจุบัน
4.5 จัดทํางบการเงินที่คาดการณ์ไว้
4.6 วิเคราะห์ Value the firm
4.7 วงจรการดําเนินงาน (Operating Cycle) และวงจรเงินสด (Cash Cycle)

5. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน สําหรับนําเสนอ Financial Analysis
5.1 กําหนดวัตถุประสงค์
5.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5.3 การปรับสภาพข้อมูล
5.4 การเลือกวิธีวิเคราะห์
5.5 การแปลความหมาย
5.6 จัดทํารายงานและสรุปผล
5.7 ข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน

6. เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอสถานการณ์
6.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratios)
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio)
- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover)
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)
6.2 อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios)
- อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
- อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin)
- อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
6.3 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratios)
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA)
- อัตราหมุนเวียนจากสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE)
6.4 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratios)
- อัตราส่วนหนี้สินรวม (Total Debt Ratio)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio)
- อัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของเจ้าของ (Equity Multiplier)
- อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage)
- ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (WACC)

7. เป้าหมายทางการเงิน (financial goals)
- ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
- สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)

8. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Financial Analysis เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและ
การแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน


9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ ผู้สอบบัญชีนับชั่วโมง
ไม่เป็นทางการ

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงคู่กับบัตรประชาชน ใน Google forms
3.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
4.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม
3.เจ้าหน้าที่จะ Capture หน้าจอผู้เข้าสัมมนาทุกคน
* หลักสูตร 3 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 2 ครั้ง ก่อนอบรมและสิ้นสุดการอบรม
* หลักสูตร 6 ชั่วโมง Capture หน้าจอ 4 ครั้ง
ช่วงเช้า ก่อนการอบรม และจบการอบรมช่วงเช้า
ช่วงบ่าย ก่อนการอบรม และสิ้นสุดการอบรม

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
4:0 0:0

Instructor

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

Location

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba