หลักเกณฑ์การผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 (ฉบับปรับปรุง)

รหัสหลักสูตร : 21/2161Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หลักเกณฑ์การผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 (ฉบับปรับปรุง)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

-แนวปฏิบัติตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่
-การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ พร้อมตัวอย่าง
-ฝึกปฏิบัติการประนอมค่าเช่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปใจความสำคัญของการผ่อนปรนในทางปฏิบัติตาม TFRS 16 ฉบับปรับปรุงใหม่

2. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการประนอมค่าเช่า จากสถานการณ์ COVID-19
- การลดการจ่ายชำระตามสัญญา
- การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
- การเลื่อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
- การลดพื้นที่เช่าและการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

3. ตัวอย่างฝึกปฏิบัติการการประนอมค่าเช่ากรณีต่าง ๆ
- การลดค่าเช่าชั่วคราว
- การเปลี่ยนแปลงค่าเช่าชั่วคราวจากคงที่เป็นผันแปร
- การเปลี่ยนแปลงค่าเช่าจากคงที่เป็นผันแปรตลอดอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่
- การเลื่อนการจ่ายชำระค่าเช่าและเพิ่มค่าเช่างวดถัดมาตามสัดส่วน
- การขยายอายุสัญญาเช่า
- เลื่อนการจ่ายชำระค่าเช่าและเพิ่มค่าเช่าช่วงระยะเวลาขยายอายุสัญญาเช่าตามสัดส่วน
- การลดค่าเช่าชั่วคราวโดยมีเงื่อนไข
- การติดค้างค่าเช่าในช่วง COVID-19 และลดค่าเช่าอย่างเป็นทางการในภายหลัง
- การลดพื้นที่เช่าและค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในคอมพิวเตอร์ (ที่มีกล้องและลำโพง) โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไม่ต่ำกว่า10 mb เพื่อสื่อสารกับวิทยากร และเพื่อนร่วม Class รวมถึงการแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
5. ผู้เข้าอบรมต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริง ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนเข้าอบรม
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมมาแล้วเท่านั้น (กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
/ 1 User )
7. ผู้เข้าอบรมควรเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการอบรมอย่างน้อย 10 นาที
8. ผู้เข้าอบรมสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่องแชทได้
ในระหว่างอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชม.ได้ตามจำนวนการเข้าอบรมจริง 1.5 ชม. ทดแทน 1 ชม.)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba