Transfer Pricing Law and Development กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8338Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Transfer Pricing Law and Development กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด!!
การปรับปรุงรายได้-รายจ่าย (Adjustment) ใช้บังคับรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 ม.ค. 2564
• Update กฎหมาย Transfer Pricing
• หลักเกณฑ์การยื่น Disclosure Form
• กฎหมาย Transfer Pricing ที่กำลังเป็นประเด็นร้อน เรื่องของการประเมินราคาตลาด

วิทยากรโดย อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

หัวข้อสัมมนา

1. ความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดในประเทศไทย

2. กฎหมายลูกที่ออกมาใหม่ ในปี 2563 และในปี 2564 และที่กำลังจะออก
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 369 (พ.ศ. 2563)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 400)
• ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ การยื่น Disclosure Form
• กฎหมายลูกที่กำลังจะออกเร็วๆ นี้
• ประเด็นไหนที่ต้องตามให้ทัน
• ประเด็นไหนเป็นประโยชน์กับผู้เสียภาษี
• ประเด็นไหนต้องเปลี่ยนเพื่อรองรับกฎหมายใหม่

3. ความแตกต่างของธุรกรรมที่ถูกควบคุม VS ธุรกรรมที่ไม่ถูกควบคุม

4. วิธีการกำหนดราคา (Benchmark) มีผลกับการถูกสรรพากรปรับปรุงรายได้
รายจ่ายอย่างไร

• กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการหาราคาตามที่กฎหมายกำหนดต้องทำอย่างไร

5. วิธีการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของสรรพากร (Adjustment)
• Primary Adjustment
• Secondary Adjustment (Deem dividend หรือ Deem interest) คืออะไร
• ภาษีใดบ้างที่ต้องเสียกรณีโดนประเมินเรื่อง Transfer Pricing เช่น ประเด็นหัก ณ ที่จ่าย
จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ต่อเลยหรือไม่

6. ความสำคัญของตัวชี้วัดทางการเงินกับการปรับปรุงรายได้รายจ่ายของสรรพากร

7. Corresponding adjustment คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้เสียภาษี
• รายการระหว่างกัน ในประเทศ
• รายการระหว่างกัน นอกประเทศ

8. การมีข้อกําหนดด้านพาณิชย์หรือด้านการเงินระหว่างบริษัทในเครืออย่างไรที่จะถือ
ว่ามีการถ่ายโอนกําไร

• ข้อกําหนดที่แตกต่างจากที่ควรกําหนดหมายความว่าอย่างไร
• ลักษณะที่สรรพากรมองว่าจะมีการถ่ายโอนกําไรซึ่งกันและกัน
• เงื่อนไขการชําระเงินจะมีประเด็นในการตรวจสอบหรือไม่
• ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรมองว่าเป็นการถ่ายโอนกําไร

9. การวางแผนด้านการเงินระหว่างกัน Thin Capitalization มีผลกับภาษีอากรอย่างไร
• การกำหนดนโยบาย
• การให้กู้ยืมโดยอัตราดอกเบี้ยตามข้อตกลงระหว่างกัน
• การกำหนดสัดส่วนหนี้สินระหว่างกัน
• ตัวอย่างธุรกรรมในการทำ Thin Capitalization ที่สามารถทำได้

10. การวางแผนการเรียกเก็บบริการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ
• การกำหนดนโยบาย
• การให้บริการระหว่างกัน
• การเรียกเก็บเงินค่าบริการ พร้อมตัวอย่าง
• การบริการเพื่อประโยชน์ของความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น

11. การวางแผนเรื่องของ Branding Company และการจ่ายค่าสิทธิ
• DEMPE concept
• การจ่าย royalty ที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้

12. การขอคืนภาษีกรณีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)
• หลักการขอคืนภาษีจะขอคืนได้ภายในกี่ปี
• จะยื่นแบบใดในการขอคืน
• กรณีถูกปรับรายได้หรือรายจ่ายหากมีภาษีที่ต้องขอคืนสรรพากรจะตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่
• สามารถใช้หลักการขอคืนตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้หรือไม่

13. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยายบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในคอมพิวเตอร์ (ที่มีกล้องและลำโพง) โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ไม่ต่ำกว่า10 mb เพื่อสื่อสารกับวิทยากร และเพื่อนร่วม Class รวมถึงการแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
5. ผู้เข้าอบรมต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริง ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนเข้าอบรม
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมมาแล้วเท่านั้น (กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรม 1 ท่าน
/ 1 User )
7. ผู้เข้าอบรมควรเข้าอบรมก่อนเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการอบรมอย่างน้อย 10 นาที
8. ผู้เข้าอบรมสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถามผ่านทางช่องแชทได้
ในระหว่างอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 รอ 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba