การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบการทำงานบัญชี-ภาษี สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1921

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การแก้ปัญหาและกลวิธีการตรวจสอบการทำงานบัญชี-ภาษี
สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

• รวมเทคนิคการตรวจสอบการทำงานทั้งด้านบัญชี และภาษี เพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
   สำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี และหัวหน้าฝ่ายบัญชี
• กลวิธีการตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล, เงินสดและเงินฝากธนาคาร, บัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้, สินทรัพย์
   ถาวรและค่าเสื่อมราคาฯ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, สินค้าคงเหลือ, ภาษีขาย ฯลฯ
• พร้อมวิธีแก้ปัญหา และเตรียมเอกสารเพื่อบรรเทาภาระภาษีเมื่อสรรพากรตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1.การตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล
   • การตรวจสอบแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ของปีก่อน
      กับงบการเงินและกระดาษทําการ
   • การตรวจสอบการประมาณการกําไรสุทธิขาดไปเกิน 25%
   • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีค้างจ่าย
   • การกระทบยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุน กับ ที่แสดงไว้ใน
      งบแสดงฐานะทางการเงิน
   • การตรวจสอบรายการกระทบยอดเพื่อปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกําไรสุทธิทางภาษี
   • การขายสินค้า บริการ ให้เช่าทรัพย์สิน ให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือต่ำกว่าราคาตลาด
   • การตั้งเจ้าหนี้, ลูกหนี้ ที่ไม่มีตัวตน หรือบันทึกเกินกว่าความเป็นจริง
   • หักรายจ่ายผิดรอบบัญชี
   • หลักฐานการจ่ายเงินที่สรรพากรไม่ยอมรับ
   • การตรวจสอบกิจการมีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มีการขยายงาน

2.การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคาร
   • ปัญหาการบันทึกบันชีเงินสดไม่ตรงกับรายรับในระหว่างปี
   • การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและใบสําคัญจ่าย
   • การพิสูจน์รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินสด ว่าไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

3.การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้
   • ลูกหนี้การค้า, ลูกหนี้เงินมัดจํา, ลูกหนี้เงินยืมทดลอง, ลูกหนี้บริษัทในเครือ
   • การให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
   • ข้อระวังในการขาย การเรียกเก็บหนี้และการให้เครดิต
   • การขายเชื่อ และการให้ส่วนลดตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
   • การรับรู้รายได้ - รายจ่าย จากบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้

4.การตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแต่ละประเภท
   • สินทรัพย์ที่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้
   • สินทรัพย์ที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา
   • สินทรัพย์ที่มีสิทธิการใช้เพียงอย่างเดียว
   • สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
   • การหักค่าเสื่อมเกินกว่าความเป็นจริง
   • สินทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ใช้สิทธิได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่

5.ที่ดินอาคารอุปกรณ์
   • การโอนและการขายความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีที่ต้องระวัง
   • ภาระผูกพันเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ตามข้อตกลงในสัญญากับภาระภาษี

6.สินค้าคงเหลือประเด็นที่มักถูกประเมิน
   • การตรวจนับสินค้า
   • การตีราคาสินค้าคงเหลือ
   • ความเหมาะสมของราคาสินค้าคงเหลือ และต้นทุนสินค้า
   • การเปรียบเทียบปริมาณและราคาของสินค้าคงเหลือในปีปัจจุบันกับปีก่อน
   • การจัดการกับ สินค้าที่ชํารุด เสียหาย เสื่อมคุณภาพที่สรรพากรยอมรับ

7.การตรวจสอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   • การตรวจสอบแบบ ภ.ง.ด. ที่ใช้นําส่งในแต่ละเดือน และอัตราภาษีที่นําส่ง
   • การตรวจสอบยอดรายได้จากภาษีที่ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายกับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
      และบัญชีรายได้
   • การตรวจสอบระหว่างภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปบัญชีแยกประเภท

8.การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม
   • การตรวจสอบรายการในใบกํากับภาษี และความถูกต้อง
   • เลขที่ใบกํากับ กับการลงรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายที่ต้องระวัง
   • วิธีการจัดเก็บใบกํากับภาษีซื้อ-ภาษีขายตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
   • ใบแทนใบกํากับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใช้บ่อยๆจะถูกตรวจสอบหรือไม่

9.ประเด็นตรวจสอบบัญชีซื้อกับรายงานภาษีซื้อของกิจการ
   • บัญชีซื้อที่กิจการบันทึก
   • ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องระวัง
   • การลงรายงานภาษีซื้อ
   • ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10 ที่นั่ง
   • การกระทบยอดภาษีซื้อที่ขอคืน กับ รายจ่ายของกิจการ

10.การตรวจสอบภาษีขาย
   • การจัดทํารายงานภาษีขาย
   • กระทบยอดบัญชีขาย กับยอดขายในรายงานภาษีขาย
   • ตรวจสอบยอดรายงานภาษีขายกับแบบ ภ.พ.30

11.การแก้ไขปัญหาการนําส่ง ภ.พ.30 ไม่ถูกต้อง
   • ภาษีขายขาด - เกิน
   • ภาษีซื้อขาด - เกิน
   • ตรวจสอบการขอคืนภาษีซื้อ

12.วิธีแก้ไข และเตรียมเอกสารเพื่อบรรเทาภาระภาษีเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ

13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba