ทางออกด้านภาษีของ BOI และเทคนิคการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

รหัสหลักสูตร : 21/1645

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ทางออกด้านภาษีของ BOI และเทคนิคการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 • ประเด็นภาษีที่กิจการ BOI ต้องระวัง
- นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน/ แนวโน้มให้การส่งเสริมการลงทุนแบบใด?
- การใช้ผลขาดทุน
- การจ่าย-รับเงินปันผล
- กิจการ BOI จำหน่ายผลพลอยได้จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
- ข้อเปรียบเทียบทางภาษีของธุรกิจทั่วไปกับธุรกิจ BOI

 

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อเปรียบเทียบทางภาษีของธุรกิจทั่วไป กับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. Update นโยบายต่างๆ ที่มีผลกระทบกับกิจการ BOI 

3. ขั้นตอนเบื้องต้นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาสำคัญๆ ที่ต้องระวัง

4. ความสำคัญของบัตรส่งเสริมกับภาษีอากรที่จะทำให้ธุรกิจได้รับสิทธิประโยชน์

5. สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการมีกี่กลุ่ม และได้สิทธิประโยชน์ต่างกันอย่างไร

6. รายได้ใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมและตามประมวลรัษฎากร

7. รายได้ใดบ้างที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีอากร

8. ปัญหาการเฉลี่ยรายได้-รายจ่ายของธุรกิจ BOI และ Non-BOI

9. ปัญหาการประกอบกิจการที่ได้ BOI ที่ได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เหลืออัตราภาษี
ร้อยละ 50 จากอัตราปกติ

• ปัญหาร้อยละ 50 ของอัตราปกติหมายความว่าอะไร
• ได้รับค่าบริการจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราใด

10. จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศในระหว่างได้ BOI จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

11. ปัญหาการจ่ายเงินปันผลของ BOI
• บริษัท BOI ผู้จ่ายเงินปันผลต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
• ผู้รับเงินปันผลจะใช้เครดิตเงินปันผลเหมือนกับที่รับเงินปันผลจากกิจการทั่วๆ ไปหรือไม่
• กรณีเงินปันผลที่จ่ายมีทั้งที่ได้ BOI และ Non- BOI จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

12. สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับรายจ่ายที่สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้มากกว่าปกติประกอบด้วยรายจ่ายใด

13. ปัญหาการใช้ผลขาดทุน ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีของ BOI
• กิจการ Non-BOI ทั่วไปใช้ผลขาดทุนอย่างไร
• กิจการ BOI ใช้ผลขาดทุนอย่างไร ได้เปรียบกิจการ Non-BOIหรือไม่
• กรณีมีทั้งกิจการ Non-BOI และกิจการ BOI จะใช้ผลขาดทุนข้ามฝั่งได้หรือไม่
• ได้ BOI จำนวนหลายโครงการ ใช้ผลขาดทุนอย่างไรให้ได้เปรียบทางภาษี และไม่ให้ถูกประเมินภาษีเพิ่มในภายหลัง
• มีผลขาดทุนจากกิจการ BOI ที่ยกเว้นภาษีและจากกิจการ BOIที่ได้ลดภาษีเหลือเสียเพียงร้อยละ 50 จะใช้ผลขาดทุนอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทางภาษี และสรรพากรก็ยอมรับ

14. มุมมองของสรรพากรในการมองงบการเงินเพื่อประเมินภาษีของกิจการ BOI

15. เทคนิคการวางระบบภาษีเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ BOIอย่างมีประสิทธิภาพ

16. การเก็บข้อมูลของธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีและยกเว้นภาษี

17. ปัญหาในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ BOI
• กรณีสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทในประเทศแต่ BOI เป็นผู้นำเข้าเองต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
• ปัญหาการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบภายหลังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
• ซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบจากผู้ขายในเขตปลอดอากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

18. เอกสารหลักฐานในการยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีนำเข้า-ส่งออก

19. การจัดทำรายงานทางภาษีมูลค่าเพิ่มและผลกระทบต่อการยื่นแบบ

20. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายข้อควรระมัดระวังที่ BOI มักถูกประเมิน

21. Case Studies ด้านภาษีของกิจการ BOI
• รายได้ที่ได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมถึงวิธีการคำนวณ
• การโอนสินค้าสำเร็จรูปของ BOI ไปใช้ใน Non BOI
• กรณีได้รับ BOI หลายบัตร
• รายได้ที่ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น จำหน่ายผลพลอยได้
• รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าพาหนะ ไฟฟ้า ประปา ก่อนเข้า BOI ถือเป็นรายจ่ายของ Non BOI หรือไม่
• รายจ่ายใดบ้างที่ BOI ให้สิทธิลงได้ 2 เท่า
• กรณีถูกเพิกถอน BOI จะมีผลอย่างไรในทางภาษี

22.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba