เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจร ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1829

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชี

และนักบัญชีไม่ควรพลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• Update กฎหมายใหม่ และประเด็นทางภาษีปี 2565 ที่นักบัญชีต้องทราบ
• หลักสูตรที่รวมประเด็นที่พบมากที่สุดของนักบัญชี (ค่ารับรอง,สวัสดิการ, การหักภาษี ณ ที่จ่าย,        ภาษีกับการส่งเสริมการขาย, ค่าเช่า, ค่าขนส่ง และปัญหารายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว)
• เรียนรู้จากประเด็นที่เกิดขึ้นจริงและพบมากที่สุด!! พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย


หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

2. ปัญหารายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

    • การขายสินค้าตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
    • รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
    • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
    • บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
    • รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
    • ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
    • รายจ่ายส่วนตัวทําอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
    • บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทําของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
    • รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้โดยเสน่หา
    • ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสําคัญ
    • ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
    • รายจ่ายค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด
       เงินช่วยเหลือพนักงาน
    • ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
    • ค่านํ้ามัน ค่าซ่อมรถ ค่าต่อภาษี ซึ่งกรรมการใช้รถส่วนตัว
    • บริษัทสมัครเป็นสมาชิก Sport Club เพื่อกรรมการ ผู้บริหารงานเข้าไปใช้บริการ
    • บริษัทให้หุ้นกับพนักงานเป็นรายบุคคล

4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
    • ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชื่อว่า สด หรือไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ หรือ ระบุชื่อกรรมการ
    • ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณค่ารับรองคิดอย่างไร
    • ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
    • ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ

5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้
    • ค่าพาหนะ
    • ค่าเบี้ยเลี้ยง
    • ค่าเช่าบ้าน
    • ค่าเครื่องแบบ
    • ค่าเบี้ยประกัน
    • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
    • การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
    • การให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
    • ให้พนักงานทานอาหารฟรี

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
    • กรณีไม่มีใบกํากับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนําภาษีซื้อมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
    • ใบกํากับภาษีที่ลงข้อความไม่ถูกต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
    • ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน นํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
    • เงินช่วยเหลือที่ให้กับบริษัทในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
    • การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Costing Sharing) ระหว่างบริษัทในเครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

7. ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
    • บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ออก แต่มีนามบัตรของร้านลงรายจ่ายได้หรือไม่
    • ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    • ใบรับเงินที่มีข้อความไม่ครบถ้วน

8. ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

    • ซื้อขายกับรับจ้างทําของ
    • ขายพร้อมติดตั้ง
    • ซื้อสินค้าแถมบริการ
    • ซื้อเครื่องจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
    • การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
    • บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
    • การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย

9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
    • การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
    • ให้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
    • เงินช่วยเหลือในการทําตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กับลูกค้า
    • ให้เงินหรือสิ่งของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า

10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
    • การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
    • จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
    • ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่านํ้า ค่าไฟฟ้า
    • ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
    • ให้เช่ากับบริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไร
    • การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
    • อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
    • ขนส่ง ต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่
    • ขายสินค้าพร้อมขนส่ง, เช่าพร้อมขนส่ง
    • ขนส่ง, รับจ้าง, เช่า สรรพากรใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
    • ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง แยกใบเสร็จรับเงิน
    • การเปลี่ยนยางรถยนต์ แบตเตอรี่ โดยไม่คิดค่าแรง
    • ขายสินค้าพร้อมบริการ
    • ขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง

13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
    • การขายสินค้าและการให้บริการ Tax Point เกิดเมื่อใด
    • ผลเสียหายจากการไม่ออกใบกํากับภาษีตาม Tax Point
    • Tax Point ของการขายไฟฟ้า นํ้าประปา
    • การรับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คเด้ง Tax Point เกิดหรือไม่
    • การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าว

14. 19 ประเด็นปัญหาใบกํากับภาษี
    • การได้รับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คลงวันที่ย้อนหลัง, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะออกใบกํากับภาษี
      อย่างไร
    • ผลเสียหายจากการส่งมอบสินค้าแล้วแต่ไม่ออกใบกํากับภาษี
    • ใบกํากับภาษีที่ระบุที่อยู่ของที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เช่น เช่าแผ่นป้ายโฆษณา
    • การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่, TAX ID ของผู้ซื้อ ผู้ขายจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร
    • การได้รับใบกํากับภาษีข้ามเดือน จะนํามาขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
    • ใบกํากับภาษีผิด, หาย, ชํารุด จะแก้ไขอย่างไร
    • ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่คํานวณ VAT ผิดพลาดใช้ได้หรือไม่
    • รายการใดในใบกํากับภาษีที่สามารถแก้ไขได้
    • การออกใบกํากับภาษีก่อนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
    • การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการลดราคา แถมสินค้า
    • ใบกํากับภาษีที่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
    • การเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
    • ใบกํากับภาษีออกและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว จะยกเลิกได้หรือไม่
    • ใบกํากับภาษีของค่านํ้ามันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างไร
    • การนําสินค้าไปใช้ในกิจการ ต้องเสีย VAT และออกใบกํากับภาษีหรือไม่
    • การออกใบกํากับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
    • ใบกํากับภาษีที่เป็น “สําเนา” ใช้ได้หรือไม่
    • การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการซื้อสินค้าหลายรายการ

15. การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
    • เงินประกัน เงินจอง เงินมัดจํา เงินจ่ายล่วงหน้า
    • การให้ส่วนลดหลังการขายต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
    • กรณีมีการบอกเลิกสัญญา มีการคืนสินค้าเนื่องจากบริการบกพร่อง ไม่มีการให้บริการ
       จ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหาย
    • มูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจะต้องทําอย่างไร เมื่อออกใบกํากับภาษีไปแล้ว
    • กรณีมีการคืนสินค้าที่แถม ต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
    • การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ทางการค้าทําได้หรือไม่ อย่างไร

16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้
      ใบลดหนี้

     • มูลค่าเฉพาะรายการหรือมูลค่ารวมทั้งหมดที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
     • กรณีออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ชุดเดียวกันจากใบกํากับภาษีหลายชุดได้หรือไม่
     • รายการที่ต้องแสดงในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะต้องระบุทุกรายการ ตามใบกํากับภาษีเดิมหรือไม่
     • การออกใบลดหนี้ในอัตรา 10% ทําได้หรือไม่ และต้องยื่นรายการต่อสรรพากรอย่างไร

18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออก ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีก
      จะอ้างอิงใบกํากับภาษีฉบับเดิม หรืออ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป

19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม

    • ใบกํากับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออก
    • การวางแผนภาษีจากการได้รับใบกํากับภาษีล่าช้า
    • ไม่มีใบกํากับภาษี
    • ใบกํากับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
    • ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องบวกกลับในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
    • ภาษีซื้อต้องห้ามจากใบกํากับภาษีอย่างย่อ
    • ค่ารับรองกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลงบัญชีอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
    • ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

20. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย
      (Sale Promotion) แจก แถม แลกซื้อ ฯลฯ ทําอย่างไรขอคืนได้

21. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้าโดยใช้ Tax Point
       ให้เกิดประโยชน์

22. (12 ประเด็น) ภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

23. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

    • กรณีการจัดทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เก็บสินค้าไว้ที่อื่น)
    • การลงรายงานภาษีซื้อ
    • สินค้ามีประกัน สินค้าที่จะนําไปส่งเสริมการขายต้องทํารายงานหรือไม่
    • การจัดทํารายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร

24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba