งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)

Course Code : 21/2193

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 5,350 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 6,099 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


งบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) Statement of Cash Flows & Cash Budget (Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
• เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
• การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์  ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำและประโยชน์ที่ได้รับของงบกระแสเงินสด

2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด ที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. ส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด
   - กิจกรรมดำเนินงาน
   - กิจกรรมลงทุน
   - กิจกรรมจัดหาเงิน

5. วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรงและทางอ้อม

6. วิธีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดอย่างง่าย

7. วิธีการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

8. ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณเงินสด

9. เป้าหมายและข้อสมมติของงบประมาณ
   - เป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน
   - ข้อสมมติเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินและการดำเนินงาน

10. การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
   - งบประมาณขาย (Sales Budget)
   - งบประมาณซื้อ (Purchasing Budget)
   - งบประมาณผลิต (Production Budget) กรณีประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย
   - งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses Budget)
   - งบประมาณลงทุน

11. การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting)
   - เงินสดรับ (Cash Receipts)
   - เงินสดจ่าย (Cash Disbursements)
   - เงินสดคงเหลือขั้นต่ำ (Minimum Cash Balance)

12. การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้านการบริหารสภาพคล่อง

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba