สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS 15, TFRS 16, TFRS 9

Course Code : 21/2286

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

 

สรุปใจความสำคัญ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ
TFRS 15, TFRS 16 , TFRS 9


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
  • สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15
  • สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16,TFRS 9
  • ผลกระทบในงบการเงินจากการถือปฏิบัติ

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - หลักการสำคัญในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
   - ตัวแบบ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15
   - การรับรู้รายได้กรณีธุรกรรมซับซ้อนและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
   - ตัวอย่างและข้อควรระวังในการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15

2. สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
   - หลักการสำคัญของสัญญาเช่าตาม TFRS16
   - การพิจารณาสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
   - การบัญชีสัญญาเช่าทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า

3. สรุปใจความสำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
   - การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และวิธีปฏิบัติในปัจจุบันสำหรับการจัดประเภทรายการ
   - การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เริ่มแรกสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
   - การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
   - อนุพันธ์ทางการเงิน
   - การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
   - การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินวิธีทั่วไปและวิธีอย่างง่าย
   - การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

4. ผลกระทบในงบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับนี้

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

Location

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba