การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ Financial Highlights and Performance Highlights

Course Code : 21/2159

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 5,350 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 6,099 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล
โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ
Financial Highlights and Performance Highlights


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• เทคนิคสำคัญการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
• การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
• ตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights เพื่อนำเสนอผู้บริหาร


บรรยายโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
   - จุดด้อยที่สำคัญในการนำเสนองบการเงินให้กับผู้บริหาร
   - จุดเด่นที่สำคัญ และจำเป็นต้องเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนองบการเงิน
   - สิ่งที่ผู้บริหารต้องการในการนำเสนองบการเงิน
   - การเพิ่มทักษะในการสร้าง Financial Highlights and Performance Highlights ในกระบวนการบริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนำเสนอ Financial Highlights
   - กำหนดวัตถุประสงค์ และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   - การเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงินในการนำเสนอ
   - จัดทำรายงานและสรุปผล และข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน

3. ภาพรวมในการนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
   - การควบคุมต้นทุนในกิจการ
   - การวัดความสามารถในการทำกําไรของหน่วยงาน
   - การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
   - การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ
   - ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของกิจการ
   - การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

4. การสร้างกระบวนการประเมินและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานแบบฉบับ Performance Highlightsสำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน
   - วิธีการสร้างกระบวนการเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
   - การใช้ OKRs (Objectives and Key Results) สำหรับแผนกบัญชี-การเงิน
   - วิธีการนํา KPIs มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการจัดการทางการเงินในองค์กร
   - การเลือกใช้ 18 Key Performance Indicator Examples ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับแผนกบัญชี-การเงิน

5. ภาพรวมของตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights และการวิเคราะห์เทรนธุรกิจในอนาคตเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

Location

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba