การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน ปัญหาการจัดทำและแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

Course Code : 21/2171

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

 

การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน ปัญหาการจัดทำและแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชม.


• วิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับผลกระทบของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการ ที่ต้องเตรียมพร้อม
• จุดที่ควรระมัดระวัง ที่จะทำให้การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานไม่ถูกต้อง
• แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานการบัญชี TAS 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ประเภทของผลประโยชน์พนักงานและหลักการรับรู้รายการ
1. ผลประโยชน์ระยะสั้น (จ่ายภายใน 12 เดือน หลังวันสิ้นงวด) การรับรู้รายการผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดของพนักงาน

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
   - เงินสมทบ เช่น กองทุนเลี้ยงชีพ ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ประกันภัย
   - เงินชดเชยจากกฎหมายแรงงาน การรักษาพยาบาลหลังออกจากงาน บำเหน็จ บำนาญ
   - ความแตกต่างระหว่าง “โครงการสมทบเงิน” กับ “โครงการผลประโยชน์”
   - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า “โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้” และ “โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้”

3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน มีรายการใดบ้าง และวิธีการทางบัญชีต้องปฏิบัติ ในเรื่องนี้อย่างไร เช่น การให้เงินรางวัล หรือ ของรางวัล เช่น ทองคำ เมื่อพนักงานทำงานครบอายุงานที่กำหนด เช่น 10 ปี 20 ปี

4. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
  
- การเลิกจ้างก่อนเกษียณปกติ การใช้ผลประโยชน์เพื่อให้พนักงานออกโดยสมัครใจ ไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ประกันภัย

5. ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

6. การคำนวณค่าใช้จ่ายและหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำหรับกิจการ ทั้ง PAEs และ NPAEs
   - ขั้นตอนการคำนวณ พร้อมตัวอย่างและการเปิดเผยข้อมูล

7. การนำรายงานการประเมินผลประโยชน์พนักงานไปใช้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

8. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ให้ถูกต้องในการบันทึกบัญชีผลประโยชน์พนักงาน

9. กิจการใดบ้างที่ต้องมีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน

10. กรณีกิจการไม่ได้มีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน จะมีผลอย่างไร

11. วิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับผลกระทบของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานของกิจการ ที่ต้องเตรียมพร้อม

12. การประเมินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

13. การเตรียมข้อมูลสำหรับการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน
   - ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการประเมิน
   - ตัวอย่างการเก็บข้อมูลพนักงานรายบุคคล และข้อมูลทางสถิติ
   - วันเกิด, วันจ้างงาน, เงินเดือน, เงินสวัสดิการ, ค่าตำแหน่ง, วันที่เกษียณและอายุเกษียณ

14. ความสำคัญของข้อมูลพนักงานรายบุคคลและข้อมูลทางสถิติ

15. รายละเอียดผลประโยชน์พนักงานที่นอกเหนือจากเงินชดเชยจากกฎหมายแรงงาน

16. ขั้นตอนและแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนการทำการประเมินผลประโยชน์พนักงาน
  
- รูปแบบวันที่
   - ช่วงอายุพนักงาน และอายุการทำงาน น้อยหรือมากผิดปกติ
   - เงินเดือน น้อยหรือมากผิดปกติ
   - การปรับขึ้นเงินเดือนระหว่างปีมีความผิดปกติหรือไม่ เช่นเงินเดือนขึ้น 40% หรือเงินเดือนลดลง เป็นต้น
   - มีช่องว่างของข้อมูลที่ไม่ได้กรอกลงไปหรือไม่
   - ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลและแนวทางการแก้ไข

17. ข้อมูลทางสถิติที่ต้องใช้ในการประเมินผลประโยชน์พนักงานและแนวทางการตรวจสอบความถูกต้อง
   - อัตราการลาออก
   - อัตราการเสียชีวิต
   - อัตราทุพพลภาพ
   - อัตราการเกษียณก่อนกำหนด

18. จุดที่ควรระมัดระวัง ที่จะทำให้การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานไม่ถูกต้อง

19. ประเด็นปัญหาที่มักพบในการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานและแนวทางแก้ไขปัญหา

20. แนวทางการประสานงานและข้อมูลที่ต้องการจากฝ่ายบุคคล

21. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

Location

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
Phone :
02-6411500
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba