การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

Course Code : 21/2936

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detailการบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• ปัญหาระบบบัญชีลูกหนี้ ประเภทของลูกหนี้ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
• การวางระบบควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
• การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. ระบบบัญชีลูกหนี้ ประเภทของลูกหนี้ และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - ลูกหนี้จากการขายสินค้า การฝากขายการให้บริการและลูกหนี้อื่น
   - รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยเงินสด เช็ค ตั๋วเงิน หรือวิธีอื่น
   - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. ระบบการควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
   - นโยบาย วิธีการพิจารณา และเงื่อนไขการให้เครดิตรวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน
   - ข้อควรระมัดระวังการพิจารณาลูกหนี้
   - การจัดเก็บลูกหนี้การวางบิล และมาตรการในการติดตามลูกหนี้
   - การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการบริหารลูกหนี้
   - การนำบัญชีลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์การโอนสิทธิเรียกร้องหรือการขายบัญชีลูกหนี้

3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
   - การประมาณการ และการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   - การบันทึกบัญชีกรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้และหนี้สูญรับคืน
   - การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี

4. ข้อพึงระวังในส่วนของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
   - รายได้และลูกหนี้การค้า ต้องพิจารณาอะไร
   - หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

Location

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
Phone :
02-6411500
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba