การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม Accounting for Executive

Course Code : 21/2764

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 5,350 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 6,099 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม Accounting for Executive

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • หลักการทางบัญชี และเอกสารทางบัญชีที่ผู้บริหารควรทราบ 
  • ข้อมูลที่จะได้จากการอ่านงบการเงินและการบริหารต้นทุน
  • หลักการคำนวณเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ การวิเคราะห์สภาพเสี่ยงทางการเงิน 

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการบัญชี และเอกสารทางบัญชีที่ผู้บริหารควรทราบ

2. ข้อมูลที่ผู้บริหารจะได้จากการอ่านงบการเงินของกิจการ จุดที่ต้องให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษ
   - งบฐานะการเงิน
   - งบกำไรขาดทุน
   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
   - งบกระแสเงินสด

3. การวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
  
- การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ROA ROE
   - Profit Margin คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
   - การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารทรัพยากร
   - การวิเคราะห์สภาพเสี่ยงทางการเงิน และสภาพเสี่ยงในการดำเนินงาน

4. หลักการคำนวณที่ต้องทราบเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
   - เทคนิคการคำนวณวงจรการดำเนินงานและวงจรกระแสเงินสด
   - Gross Margin และ Contribution Margin แตกต่างกันอย่างไร
   - การคำนวณระยะเวลาคืนทุนและการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธิ (NRV)

5. ต้นทุนสำหรับผู้บริหาร
   - การจำแนกต้นทุนตามความต้องการของผู้บริหาร
   - ระบบบัญชีต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน
   - ประโยชน์ของวิธีการต้นทุนรวมและวิธีการต้นทุนผันแปร
   - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร
   - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้
   - เทคนิคการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจปัญหาของธุรกิจ

6. รูปแบบของรายงานการเงินภายในองค์กรสำหรับผู้บริหาร

7. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุนซื้อสินทรัพย์ใหม่

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba