การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการตาม TAS7 (Excel Workshop)

Course Code : 21/5190

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 5,136 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,885 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


 

การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการตาม TAS7
(Excel Workshop)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

 

• การจัดทําและวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์กระแสเงินสดและผลการดำเนินงาน  ของกิจการ
• การใช้เครื่องมือในการวางแผนงานในอนาคต
• หลักการจัดทํางบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

2.ความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด

3. การแสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4. โครงสร้างของงบกระแสเงินสด
4.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของงบกระแสเงินสด
4.2 กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
4.3 การจัดประเภทรายการดอกเบี้ย เงินปันผล และภาษีเงินได้
4.4 ประเด็นอื่นๆ

5. หลักการจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

6. การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Excel Workshop)
6.1 วิธีทางตรง
6.2 วิธีทางอ้อม

7. การเปิดเผยข้อมูลงบกระแสเงินสด
7.1 รายการที่มิใช่เงินสด
7.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
7.3 องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.4 การเปิดเผยอื่น

8. การวิเคราะห์ข้อมูลงบกระแสเงินสด

9. ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลกระแสเงินสด

10. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

Location

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba