การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการตาม TAS7 (Excel Workshop) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

Course Code : 21/5190Z

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,387 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,922 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


 

การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการตาม TAS7

(Excel Workshop) (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

• การจัดทําและวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ เพื่อทํากําไรและดําเนินกิจการ
• การใช้เครื่องมือในการวางแผนงานในอนาคต
• หลักการจัดทํางบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

2.ความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด

3. การแสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4. โครงสร้างของงบกระแสเงินสด
4.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของงบกระแสเงินสด
4.2 กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
4.3 การจัดประเภทรายการดอกเบี้ย เงินปันผล และภาษีเงินได้
4.4 ประเด็นอื่นๆ

5. หลักการจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

6. การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Excel Workshop)
6.1 วิธีทางตรง
6.2 วิธีทางอ้อม

7. การเปิดเผยข้อมูลงบกระแสเงินสด
7.1 รายการที่มิใช่เงินสด
7.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
7.3 องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.4 การเปิดเผยอื่น

8. การวิเคราะห์ข้อมูลงบกระแสเงินสด

9. ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลกระแสเงินสด

10. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
Hours of CPD Hours of CPA
account other ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

Instructor

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

Location

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba