เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

Course Code : 21/7201

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 8,346 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 9,416 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
ทำไม “หัวหน้างาน” ทุกคน ควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ?
1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารจากประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่า
2. แนวทางแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากหลากหลายกรณีศึกษา
3. กระบวนการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน
4. การบริหารความขัดแย้ง สร้างระบบงาน และการทำงานเป็นทีม
5. เทคนิคการสอนงาน กุญแจของการพัฒนาทีม และประสิทธิภาพงาน
6. การกำหนดแผนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

หัวข้อสัมมนา

การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จสำหรับหัวหน้างาน
บรรยายโดย : อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

Part 1
1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) 
2. หัวใจสำคัญ? ของ “ผู้นำ” ในการบริหารปกครองทีมงาน 
3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นำ” (The Core roles of leadership) 
4. คุณลักษณะของ “ผู้นำ” ที่มีประสิทธิภาพ
5. ภาวะผู้นำและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

Part 2
1. ผู้นำกับทีมการเปลี่ยนแปลง คิดใหม่ ทำใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change / Attitude Changes) 
2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking) 
3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นำทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern Team Effectiveness) 
4. อุปสรรคของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management) 
5. การเสริมสร้างระบบงานและการทำงานเป็นทีม
   - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
   - บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร 
   - พฤติกรรมของคนภายในทีม 
   - แนวทางในการสร้างระบบการทำงานเป็นทีม

เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน Coaching & Planning
บรรยายโดย : ดร.ศิรินทร ภู่จินดา

การสอนงาน : Coaching 
1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน
2. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างาน จะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและข้อผิดพลาดของการสอนงาน แนวทางและวิธีการแก้ไข
4. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน
5. ทักษะสำคัญในการสอนงานที่ได้ผล
6. ชั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการสอนงาน
7. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

การวางแผนงาน : Planning 
1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ
     - การวางแผนงาน
     - การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน
     - การมอบหมายงาน
2. การกําหนดแผนการทํางาน(Planning)
     - ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)
     - กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)
     - ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)
     - วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)
3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน Work Planning Guideline
     - การจัดทำบันทึกและตารางแผนการทำงาน
     - การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
     - การวิเคราะห์งานและสร้างแผนภาพกระบวนการของงาน
     - การแบ่งงานเป็นส่วยย่อย
     - การกำหนดจุดหรือเครือข่ายที่ต้องประสานงานเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการประสานงาน
       อย่างมีประสิทธิภาพ

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา

Location

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
Phone :
02-6411500
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba