Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Course Code : 21/7275

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์
เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ (Logical & Systems Thinking) เป็นพื้นฐานของความคิดเพื่อนำไปสู่รูปแบบการคิดอื่น  ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงในเชิงวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง  เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ
  • เปิดมุมมองเห็นภาพรวม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  • จัดลำดับความสำคัญและนำหลักการการคิดไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากรโดย อาจารย์พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์


หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมและการแบ่งระดับของการคิด

    (ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า)

2. ประเภทของความรู้ในตัวบุคคล ความแตกต่าง และรูปแบบการใช้งาน

    2.1 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

    2.2 ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge)

3. ความสัมพันธ์ของการคิดและการทำงานของสมอง

4. คุณสมบัติและลักษณะของการเป็นนักคิดที่ดี (Good Thinking)

5. วิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการคิดของกลุ่มบุคคลด้วยเครื่องมือ ผู้นำ 4 ทิศ

6. Workshop: I’m a jigsaw การมองภาพรวม การมีเป้าหมาย และการเชื่อมโยง

7. เทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วย SMART goal และฝึกปฏิบัติ

8. การบริหารจัดการเวลา (Time Management) และการจัดลำดับความสำคัญ
    ของงาน
 (Priorities)

9. ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

    9.1 กำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

    9.2 กำหนดงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน

    9.3 กำหนดกระบวนการทำงานทั้งระบบใหญ่และระบบย่อย

    9.4 วิเคราะห์ระบบการทำงานและตัดสินใจเลือกวิธีการทำงานอย่างเหมาะสม

    9.5 ประเมินผลทั้งระบบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

10. การใช้ตาราง Excel เพื่อช่วยจัดการคิดอย่างเป็นระบบ

11. สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบปัญหากับวิทยากรHours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อาจารย์พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์

Location

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
Phone :
02 2305 6000
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba