เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

Course Code : 21/7213/1Z

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 3,531 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
(อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

- บทบาทหน้าที่ของ “หัวหน้างาน” เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการแก้ไข “ช่องว่าง (GAP)” ที่เกิดขึ้น
- ระหว่างหัวหน้างาน ลูกน้อง ทีมงาน และภายในองค์กร
- เทคนิคการพูดสําหรับหัวหน้างานในการบังคับบัญชา
- เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสําเร็จ และจิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) เพื่อการบังคับบัญชา
- กรณีศึกษาปัญหาการบังคับบัญชา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของ “หัวหน้างาน” เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
(1) บทบาทหน้าที่หัวหน้างานต่อองค์กร ต่อทีมงาน
(2) บทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน และการบริหารคน

2. เทคนิคการแก้ไข “ช่องว่าง (GAP)” ที่เกิดขึ้นระหว่างหัวหน้างาน ลูกน้อง ทีมงาน และภายในองค์กร
(1) เทคนิคการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน
(2) เทคนิคการสื่อสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
(3) เทคนิคการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า ลูกน้อง ทีมงาน และคนในองค์กร
(4) เทคนิคการพูดสําหรับหัวหน้างานในการบังคับบัญชา

3. เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสําเร็จ และจิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) เพื่อการบังคับบัญชา
(1) เทคนิคการบริหารงาน และการบริหารคน
(2) การจัดกระบวนการบริหาร ระบบบริหาร
(3) คุณสมบัติของคนเก่ง (Task Ability)
(4) ทักษะการบริหาร (Management Skill) สู่การเป็นผู้นำ

4. กรณีศึกษาปัญหาการบังคับบัญชา และเทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) กรณีผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ฟังคำสั่ง ขัดแย้ง และโต้แย้ง
(2) กรณีผู้ใต้บังคับบัญชามีทัศนคติเชิงลบต่อหัวหน้างานและองค์กร
(3) กรณีลูกน้องเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น
(4) กรณีปัญหาของ “คนเก่า-ใหม่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน"
(5) กรณีหัวหน้างาน มุ่งใช้อำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาจนเกินกว่าเหตุ
(6) กรณีหัวหน้างาน “มุ่งแต่งาน” ลืมการให้ความสำคัญในเรื่อง “คน”
(7) กรณีเทคนิคในการสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกน้อง เกี่ยวกับ “ผลประโยชน์” ที่จะได้รับ
(8) กรณีวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ในการตัดสินใจ “ถูกต้อง” และ “ถูกใจ” คิดอย่างไร ฯลฯ

5. ถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการของหัวหน้างาน

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

Location

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba