หลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การมหาชน รุ่นที่ 6

Course Code : 21/1698

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 5,243 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,992 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detailหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงินของ...องค์การมหาชน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 4 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 4 ชม.

 

Update หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เจ้าหน้าที่ต้องทราบ
• มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
• หลักเกณฑ์การตรวจเอกสารรับ-จ่ายและข้อบังคับขององค์การมหาชน
• การสรุปและจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน
• ผลกระทบในทางภาษีกับการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขององค์การมหาชน

 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
2. การตรวจเอกสารรับ-จ่าย ตามหลักเกณฑ์สรรพากร และข้อบังคับขององค์การมหาชน
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ

3. การรับเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับองค์การมหาชน
- รายการบังคับที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
- การออกใบเสร็จรับเงินด้วยคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบควบคุมการออกใบเสร็จรับเงิน และการส่งคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- วิธีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินที่มีรายการผิดพลาดที่ถูกต้อง
- การออกใบเสร็จรับเงิน กรณีชำระเงินในรูปแบบต่าง เช่น เงินสด เช็ค โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
4. การตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ, ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ, ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง
- จุดที่ต้องตรวจสอบ และระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้
5. วิธีการจ่ายเงิน การบันทึกรายการจ่าย การกำหนดหลักฐานการจ่ายที่ผู้รับเงินออกให้
6. การตรวจกระทบยอดรายจ่าย กับยอดนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54 เป็นต้น
7. การตรวจสอบเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีใช้ระบบ e-Withholding Tax
8. การจ่ายเงินยืมและเงินสดย่อย วิธีการการบันทึกทะเบียนคุม
การตรวจสอบเงินสดย่อยคงเหลือ

9. การสรุปและจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสำหรับองค์การมหาชน
- เงินสนับสนุนจากภาครัฐ - รายได้จากกิจกรรมต่างๆ
10. การจัดทำและการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
องค์การมหาชน (ผลกระทบในทางภาษี)
- สินทรัพย์ - หนี้สิน - ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น
- รายได้จากงบประมาณ, การให้บริการ, ดอกเบี้ย - ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร, การฝึกอบรม, การเดินทาง - ต้นทุนการให้บริการ
- ค่าวัสดุและค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายอื่น – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
2:0 4:0 2:0 4:0

Instructor

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

Location

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Phone :
02 656 0444
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba