ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

Course Code : 21/92108/02

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 642 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 642 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


e-Learning ปัญหาการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน
และส่วนของเจ้าของ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 7 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 7 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 5 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (18 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง (กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี
• ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 ระยะเวลา 22 นาที
องค์ประกอบของงบการเงิน
  • สินทรัพย์ : Assets
  • หนี้สิน : Liabilities
  • ส่วนของเจ้าของ : Shareholders’ equity

บทที่ 2 ระยะเวลา 4.10 ชม.
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์
  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การตรวจนับและความมีอยู่จริง
  • ลูกหนี้การค้า และ หนี้สงสัยจะสูญ การบันทึกบัญชีและการตัดจำหน่าย
  • สินค้าคงเหลือ การตีราคา และการตรวจนับ สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อสภาพ ถูกขโมย
  • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายหลังจากได้สินทรัพย์มา การตัดบัญชีและการจำหน่าย
  • การด้อยค่าสินทรัพย์

บทที่ 3 ระยะเวลา 1.55 ชม.
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน
  • หนี้สินหมุนเวียน
  • หนี้สินไม่หมุนเวียน

บทที่ 4 ระยะเวลา 20 นาที
ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน ส่วนของเจ้าของ
  • ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
  • กำไร (ขาดทุน) สะสม

บทที่ 5 ระยะเวลา 17 นาที
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
7:0 0:0 7:0 0:0

Instructor

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

Location

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
Phone :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba