มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Part 1)

Course Code : 21/92138-1/02

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 963 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 963 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (ปรับปรุงใหม่) Part 1

ระยะเวลาการอบรม

• เข้าใช้งานได้ 60 วัน (นับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าอบรม)

การนับชั่วโมง
• CPD : บัญชี 7.30 ชั่วโมง
• CPA : บัญชี 7.30 ชั่วโมง

หนังสือรับรอง
• อบรมจบรับหนังสือรับรองผ่านระบบได้ทันที

เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด จำนวน 15 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง 45 นาที


แบบทดสอบ
• จำนวนข้อสอบ 35 ข้อ
• ได้รับคะแนน 21 ข้อขึ้นไปถือว่าผ่านหลักเกณฑ์การอบรม
• มีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)

เอกสารประกอบการอบรม
• สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าวีดีโอการอบรม

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
• สามารถอบรมผ่าน PC, Notebook, Smartphone หรือ Tablet

รายละเอียดหลักสูตร
บทที่ 1 ระยะเวลา 43 นาที
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (บทที่ 1)

บทที่ 2 ระยะเวลา 4 นาที
ขอบเขต (บทที่ 2)

บทที่ 3 ระยะเวลา 56 นาที
กรอบแนวคิด (บทที่ 3)

บทที่ 4 ระยะเวลา 57 นาที
การนำเสนองบการเงิน (บทที่ 4)

บทที่ 5 ระยะเวลา 35 นาที
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณทางบัญชี และข้อผิดพลาด (บทที่ 5)

บทที่ 6 ระยะเวลา 10 นาที
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (บทที่ 6)

บทที่ 7 ระยะเวลา 23 นาที
ลูกหนี้ (บทที่ 7)

บทที่ 8 ระยะเวลา 30 นาที
สินค้าคงเหลือ (บทที่ 8)

บทที่ 9 ระยะเวลา 35 นาที
เงินลงทุน (บทที่ 9)

บทที่ 10 ระยะเวลา 23 นาที
ต้นทุนการกู้ยืม (บทที่ 13)

บทที่ 11 ระยะเวลา 22 นาที
ภาษีเงินได้ (บทที่ 15)

บทที่ 12 ระยะเวลา 14 นาที
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บทที่ 23)

บทที่ 13 ระยะเวลา 31 นาที
การรวมธุรกิจ (บทที่ 25)

บทที่ 14 ระยะเวลา 22 นาที
ข้อตกลงสัมปทานบริการ (บทที่ 27)

บทที่ 15 ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
8:0 0:0 8:0 0:0

Instructor

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

Location

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
Phone :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba