ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อควรระวัง เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

Course Code : 21/91141/02

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 963 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 963 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

 


ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อควรระวัง เกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• เนื้อหาทั้งหมด 4 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง 
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลาเรียน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

บรรยายโดย อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย

หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหา และวิธีแก้ไข ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • ปัญหารายได้-รายจ่ายที่ต้องระวัง รายจ่ายต้องห้าม
  • ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

2. ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

  • การเสียภาษีตามเงินได้ 40(1)-(8) ปัญหาการตรวจสอบรายได้ของบุคคลธรรมดา 
  • จ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลธรรมดา ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง

3.  ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax

  • ปัญหาการตีความอัตราที่ต้องหักเงินได้แต่ละประเภท หักเท่าไร 
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ และ e-Withholding Tax ต้องนำส่งภาษีอย่างไร

4. ปัญหา และวิธีแก้ไข ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ปัญหาการออกและใช้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
  • ภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ-ภาษีขาย การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 6:0 0:0 6:0

Instructor

อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย

Location

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
Phone :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba