การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี (จ.ปทุมธานี)

Course Code : 21/2389/1

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,564 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detailการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อ
การรับรู้รายการบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
• ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
• ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหาที่พบในเอกสารรับ–จ่าย ทางบัญชีที่ต้องระมัดระวัง

2. ปัญหาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จะดำเนินการแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง
   - ไม่ครบถ้วน ไม่น่าเชื่อถือ ขาดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
   - เกิดการชำรุดสูญหาย เสียหาย
   - ไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้
   - การใช้เอกสารทางบัญชีเพื่อบันทึกรายรับ-รายจ่ายของกิจการ

3. ปัญหาการจ่ายเงินแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินมีวิธีแก้ไขอย่างไรในการจัดทำบัญชี
   - การจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดา ไม่มีใบเสร็จรับเงิน,ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   - การจ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน
   - เงินใต้โต๊ะ , เงินกินเปล่า , เงินแป๊ะเจี๊ยะ

4. ปัญหาเกี่ยวกับเช็ค ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่ต้องระมัดระวังพร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข
   - เช็ครับล่วงหน้า
   - เช็คค้างจ่าย
   - เช็คระหว่างทาง
   - เช็คเด้ง

5. ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีพร้อมการแก้ไขให้ถูกต้อง
   - บันทึกรายการบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานการบัญชี
   - บันทึกรายการในบัญชีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชี

6. การกระทบยอดรายรับ –รายจ่าย กับ Bank Statement กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนมีวิธีแก้ไขอย่างไร

7. ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

Location

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba