155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

Course Code : 21/1145Z

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,601 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.(รออนุมัติ)
 


• รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
• การตรวจนับสินค้า และการตรวจ Stock สินค้าของสรรพากร จุดที่ต้องระวัง!!!
• ส่งเสริมการขายทำอย่างไรไม่มีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ของขวัญปีใหม่ ค่ารับรอง ที่มักมีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม!

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษ และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

2. (60 ปัญหา) การออกและใช้ใบกำกับภาษีและภาษีซื้อของกิจการ
• โรงพิมพ์ พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด ใช้ได้หรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
• ใบกำกับภาษีซื้อนำมาเจาะรูเข้าแฟ้ม..ขอคืน VAT ได้หรือไม่
• Running Number เลขที่ในใบกำกับภาษีโดยไม่ผ่านโรงพิมพ์ทำได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีออกรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น ไม่มี คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” “ไม่ใช่ใบกำกับภาษี” และคำว่า“สำเนา”จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ผู้ขายลืมลงวันที่ในใบกำกับภาษี ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ผู้ซื้อแจ้งว่า ใบกำกับภาษีหาย ผู้ขายจะออกให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งทำได้หรือไม่
• ได้รับใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ อย่างไร
• ใบกำกับภาษีซื้อไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ซื้อ ขอคืน VAT ได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีระบุชื่อบริษัท แต่ที่อยู่ไม่ใช่ตามที่จดทะเบียน
• ใบกำกับภาษีที่เขียนรายการด้วยหมึกหลายสีจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ซื้อรถกระบะ จะนำใบกำกับภาษีซื้อมาขอคืนได้หรือไม่
• ต่อเติมหลังคารถกระบะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ที่สำนักงานใหญ่ขายสินค้า แต่ให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่โกดังจะออกและส่งมอบใบกำกับภาษีอย่างใดจึงจะถูกต้อง
• ประทับตรายางแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีทำได้ หรือไม่
• ภาษีซื้ออันเกิดจากการซื้อของขวัญของรางวัลมาแจกลูกค้าขอคืนได้หรือไม่
• กิจการมีทั้ง VAT และ Non VAT จะนำใบกำกับภาษีมาขีดฆ่าเพื่อออกให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่
• ผู้ขายออกใบกำกับภาษีไม่ตรงกับ Tax Point ผู้ซื้อขอคืนภาษีได้หรือไม่
• สำเนาใบกำกับภาษีของผู้ขายสูญหาย จะแก้ปัญหาอย่างไร
• ส่งมอบสำเนาใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเมื่อส่งมอบสินค้า ส่วนต้นฉบับจะส่งมอบเมื่อได้รับเงินจะทำได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีไม่มีคำว่า “ต้นฉบับ” นำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ระบุชื่ออาคารเพิ่มเติมในใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุผู้ซื้อจะยังคงขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ภาษีซื้อจากการใช้ทางด่วนขอคืนได้อย่างไรถ้าไม่ได้ใบกำกับภาษีมา
• ลงรายงานภาษีซื้อซ้ำ 2 ครั้ง ใช้สิทธิขอคืน 2 ครั้ง จะแก้ไขอย่างไร
• ขายสินค้าพร้อมขนส่ง จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
• ขายสินค้าให้ส่วนราชการโดยส่งมอบสินค้าครบแล้วแต่ออกใบกำกับภาษีเพียง 80%มีปัญหาหรือไม่
• โรงพิมพ์ พิมพ์ที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีผิดไปจะนำมาใช้ได้หรือไม่
• ผิดหรือไม่ ถ้าในใบกำกับภาษีไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ Tax ID เพราะผู้ซื้อเป็นคนต่างชาติ 
• ได้รับชำระค่าสินค้าล่วงหน้า ได้รับเงินมัดจำก่อนส่งมอบสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่อย่างไร
• ออกใบกำกับภาษีผิดพลาดจะขีดฆ่าแก้ไขได้หรือไม่
• ออกเลขใบกำกับภาษีไม่เรียงตามลำดับก่อนหลังทำได้หรือไม่ สิ่งที่ต้องระบุ
• ภาษีซื้อจากการนำเข้าตามใบเสร็จกรมศุลกากรมียอดเกิน 7% จะขอคืนได้เท่าไหร่
• นำ “บิลเงินสด/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” มาขีดฆ่าคำว่า “บิลเงินสด” ทำได้หรือไม่
• ออกใบกำกับภาษีคำนวณ VAT น้อยกว่า 7% เพราะปัดเศษทศนิยม
• มีค่าใช้จ่ายหลายบริษัทในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกัน จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่    
• การให้ส่วนลดออกใบกำกับภาษีอย่างไร
• ซื้อของสมนาคุณลูกค้า ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ภาษีซื้อจากการซื้ออาหารหรือผ้ามาตัดแบบฟอร์มให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่
• ลูกค้าซื้อสินค้าหลายรายการ จะออกใบกำกับภาษีต่อเนื่อง 2 แผ่นได้หรือไม่
• การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อมีการจำกัดวงเงินเท่าใดหรือไม่
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องนำมาลงในรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายอย่างไร
• ใช้ตรายางประทับชื่อ-ที่อยู่ ผู้ซื้อในใบกำกับภาษีได้หรือไม่
• นำสินค้ามาใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT และกรณีที่ต้อง เสีย VAT
• โอนเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารโดยผู้รับจ้างไม่ทราบจะแก้ไขได้อย่างไร
• ภาษีซื้อจากการซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้พนักงานใช้ขอคืนได้หรือไม่
• ออกใบกำกับภาษีโดยแสดงที่อยู่ของผู้ออกไม่ครบตามที่จดทะเบียน VAT ไว้ผู้ซื้อจะขอคืนได้หรือไม่
• ออกใบกำกับภาษีโดยมีที่อยู่ของผู้ซื้อไม่ครบถ้วนตามที่จดทะเบียน VAT จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีไม่ระบุเลขที่ แต่ระบุชื่ออาคารของผู้ซื้อสินค้าจะขอคืนได้หรือไม่
• ขายสินค้าให้ส่วนราชการโดยออกใบกำกับภาษีไม่ลงวันที่

3. (15 ประเด็น) Tax Point ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4. (8 ประเด็น) ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

5. (15 ประเด็น) ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการส่งเสริมการขาย

6. (30 ประเด็น) ปัญหาการขอคืนภาษีซื้อ

7. (10 ประเด็น) การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. (5 ประเด็น) การเฉลี่ยภาษีซื้อ

9. (10 ประเด็น) กับภาษีซื้อต้องห้ามแต่ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามที่ลงรายจ่ายได้และลงรายจ่ายไม่ได้

10. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรที่ต้องระวัง


11.ประเด็นการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม


** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

Hours of CPD Hours of CPA
account other ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

Instructor

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

Location

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba