กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

Course Code : 21/03454P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

 


กฎหมายประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน


ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline  

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา บุญชู

หัวข้อสัมมนา

1. Update! กฎหมายประกันสังคม เพื่อนำมาปฏิบัติในปี 2567

2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม

3. ขอบเขตและการบังคับใช้ของกฎหมายประกันสังคม

4. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกองทุนประกันสังคม 7 กรณีสำหรับผู้ประกันตน
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีตาย
- กรณีว่างงาน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39
- กรณีชราภาพ

5. หน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงินสมทบประกันสังคม

- นายจ้าง และลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบ เมื่อไหร่ เท่าไหร่อย่างไร

- ลูกจ้างประเภทไหนบ้าง ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างที่ยังไม่บรรจุลูกจ้าที่ต่ออายุการทำงาน

6. อัตราและวิธีการเรียกเก็บเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไร สิทธิประโยชน์ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บเงินสมทบ และฐานในการคำนวณเงินสมทบ

7. กรณีลูกจ้างได้รับสิทธิหยุดงานเนื่องจากตั้งครรภ์เป็นเวลานานเมื่อกลับเข้าทำงานจะได้รับค่าจ้าง และการนับระยะเวลาทำงานต่อเนื่องหรือไม่

8. หน้าที่ของโรงพยาบาลตามสิทธิในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน

9. เรื่องลักษณะประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง และเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่คณะกรรมการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีใด? ที่ลูกจ้างสามารถเบิกได้สูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)

- การพิสูจน์...เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีจ่ายจริงตามความจำเป็นสูงสุดถึง 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข)

10. แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น สําหรับเงินสมทบประกันสังคมอัตราใหม่ ที่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่ม

11.7 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

12.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “อัตราค่ารักษาพยาบาล” ของกฎกระทรวงเดิม (พ.ศ.2551) และกฎกระทรวงใหม่ (พ.ศ.2558)

- กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

- กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในลักษณะต่างๆ

13. หลักการและแนวทางการวางระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับนายจ้าง เจ้าของกิจการ

14. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน เพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ

15.กรณีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล

16.สิทธิการได้รับเงินทดแทน ภายหลังการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

17. สิทธิประโยชน์เงินทดแทนที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

- ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ

- ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย

- ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ

- ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย

18.กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และหลักการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

19. ข้อแนะนำของฝ่ายบุคคล กรณีลูกจ้าง“เกษียณอายุการทำงาน” ในการเลือกรับเงินชดเชยค่าเกษียณอายุจากประกันสังคม

20.ถาม-ตอบปัญหา

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

Location

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
Phone :
02 2305 6000
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba