กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

Course Code : 21/03101P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

 


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่าย HR ต้องรู้

• ปรับขึ้น!! อัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ บังคับใช้ 1 ม.ค. 2567 
• มาตรา 23/1 การทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง
• เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันลูกจ้างสามารถปฎิเสธ
   การติดต่อสื่อสารกับนายจ้างได้หรือไม่ ?
• คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ในการใช้กฎหมายแรงงาน สำหรับการบริหารงานบุคคล
  ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในการฟ้องร้องคดี

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณ

หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8

 • มาตรา 23/1 การทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง

 • การจัดทำหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กรณีลูกจ้างทำงานนอกสถานประกอบกิจการ หรือนอกสำนักงานของนายจ้าง ควรมีรายละเอียดใดบ้าง ?

 • เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน ลูกจ้างสามารถปฎิเสธการติดต่อสื่อสารกับนายจ้างได้หรือไม่ ?

 • หากนายจ้างจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างหลังเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติต้องทำอย่างไร ?

 • สิทธิต่างๆที่ลูกจ้างจะได้รับ

2.สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

 • การมอบหมายงานในหน้าท่ี่

 • คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่

4. การกำหนดวัน เวลาทำงาน
  • เวลาทำงานปกติ (regular working times)
  • เวลาพัก (Rest period)
  • วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday)
  • วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation)
  • วันลา (Leave for absence)

5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  • กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่

6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
  • องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
  • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
(รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)

7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
  • กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร?
  และมีประเด็นใดในการพิจารณา
  • ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ
  • หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบข้อบังคับการทำงานหรือไม่
  • กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
  • กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุนายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

 
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Phone :
02-694-2222
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba