กฎหมายแรงงานที่นักบัญชีต้องทราบ Labor Law for Accountants

Course Code : 21/03491P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

 

 


กฎหมายแรงงานที่นักบัญชีต้องทราบ Labor Law for Accountants

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD

ผู้ทำบัญชี

รอ

ผู้สอบบัญชี

รอ

บรรยายโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจคำนิยามต่างๆ ของกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี

• อย่างไรเป็นนายจ้าง, ลูกจ้าง

• ค่าจ้าง (เงินเดือน โบนัส)

• ค่าตอบแทนการทำงาน, ค่าสวัสดิการ, ค่าชดเชยการทำงาน

• เวลาการทำงาน และการทำงานล่วงเวลา

• เลิกจ้าง, ไล่ออก, ปลดออก

2. ผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานมีอะไรบ้าง

 • ผลประโยชน์ระยะสั้น (เงินเดือน โบนัส หรือวันลาระยะสั้นที่ได้รับผลตอบแทน)
 • ผลประโยชน์หลังเลิกจ้าง (ผลประโยชน์ที่จ่ายให้พนักงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง เลิกจ้าง
  ไล่ออกจากงาน)
 • ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ผลประโยชน์ที่จ่ายให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ)
 • ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างที่ฝ่ายบัญชีควรทราบ

 • สิทธิประโยชน์ ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
 • สิทธิประโยชน์ ที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตกลงร่วมกัน

4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ที่ฝ่ายบัญชีต้องทราบ และทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

• ค่าตอบแทนประเภทใด ถือว่าเป็นค่าจ้าง?

• หลักเกณฑ์ในการคำนวณ มีอะไรบ้าง และคำนวณอย่างไร

• ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ที่นายจ้างไม่จ่าย ลูกจ้างสามารถฟ้องร้อง เรียกดอกเบี้ยได้หรือไม่

• หากนายจ้างให้ทำงานล่วงเวลา จะต้องได้รับความยินยอมหรือไม่

• ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ที่พัก ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าช่วยเหลืออุปกรณ์สำหรับนักบัญชีในช่วงปิดงบ ประจำเดือน งบประจำปีถือเป็นค่าจ้าง หรือสวัสดิการหรือไม่

5. การทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่นักบัญชีควรทราบ

 • ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
  - สัญญาจ้างทำของ
  - สัญญาจ้างระยะยาว
  - สัญญาจ้างกำหนดระยะเวลา
  - สัญญาจ้างชั่วคราว
 • ข้อตกลงการทำงาน เรื่อง“สถานที่ประกอบการ”
  - กรณีทำงานในสถานประกอบการ
  - กรณีทำงานนอกสถานประกอบการ

6. ความแตกต่างของประเภทการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน และผลกระทบในการคำนวณเงินได้ของลูกจ้าง

 • ลาออก
 • ปลดออก ไล่ออก ให้ออก
 • เลิกจ้าง
 • เกษียณอายุ

7. การคำนวณเงินได้หรือผลตอบแทน กรณีลูกจ้างออกจากงาน ตามกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง

 • การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • การจ่ายค่าชดเชย ต้องนำค่าใช้จ่ายใดมาคำนวณบ้าง
 • การนับวันทำงาน เพื่อจ่ายค่าชดเชยการทำงานต้องนับอย่างไร
 • กรณีใดบ้างที่ ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชย
 • กรณีเกษียณอายุ ต้องคำนวณผลประโยชน์อะไรบ้าง

8. Case Study : ประเด็นปัญหากฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

9. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

 
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 6:0 0:0 6:0

Instructor

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

Location

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
Phone :
02-6411500
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba