กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต งานจัดซื้อ จัดจ้าง

Course Code : 21/03354P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริตงานจัดซื้อ จัดจ้าง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชั่วโมง


• ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ระบบงานจัดซื้อ เพื่อป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง (Traceability)

• เทคนิคการตรวจสอบ พฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตของพนักงานในงานจัดซื้อ (Red Flags on Behavioral to Fraud)̣

• แนวทางการตรวจสอบควบคุมภายในของหน่วยงานจัดซื้อ จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง และตรวจสอบอย่างไร?

วิทยากรโดย อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา


หัวข้อสัมมนา

1เทคนิค...เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
(Good Value for Money on Procurement Process)
   • การวางระบบงานจัดซื้อเพื่อประโยชน์ขององค์กร
   • ลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมกับงานจัดซื้อ
   • มาตรฐานวิธีการจัดซื้อแบบคุ้มค่า คุ้มราคา
   • การวางกลยุทธ์ในการเปรียบเทียบราคา
   •  จัดซื้ออย่างไร? คุ้มค่าในการซื้อ และมีประโยชน์สูงสุด

2. กระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นอย่างไร
   • การสรรหา คัดเลือก ผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Selective Vendors)
   • คุณสมบัติผู้ขายสินค้าและบริการที่ควรเสนอขายให้กับองค์กร (Vendor Qualifications)
   • การประเมินคุณลักษณะทางเทคนิคและความคุ้มค่าของสินค้าและบริการที่เสนอ (Technique Evaluations and Good Value for Money to Pay)
   • กระบวนการการเสนอราคา เปรียบเทียบราคา แข่งขัน ประกวดราคา (Vendor Comparisons Process)

3. กระบวนการตรวจรับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร (Adequacy and Effective Internal Control for Goods Receiving Process)
   • การตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าและบริการ
   • จำนวนเงิน และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
   • จำนวนสินค้าที่ได้รับ

4. รูปแบบการชำระเงินประเภทต่างๆ (E- Payment / Wire Transfer)
เพื่อป้องกันกลโกง การทุจริตทางด้านงานจัดซื้อ

5.แบบฟอร์มเอกสาร ในการดำเนินการงานจัดซื้อ ที่เชื่อมโยงเพื่อใช้ในการควบคุม
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น (Procurement Forms)
   • ใบขอซื้อ
   • ใบเสนอราคา
   • ใบสั่งซื้อ
   • ใบรับสินค้า
   • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

6. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ในกระบวนการงานจัดซื้อ เพื่อป้องกันการทุจริต
(Self Audit and Check Balance)

7. เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Techniques) การจัดซื้อจัดหา และความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น (Risk Implications)


8. รวมทั้งจุดควบคุม (Control Points) ที่ควรมีในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดหา

9. เทคนิคสำคัญ...ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานที่เข้าข่ายการทุจริต
(Red Flags on Behavioral to Fraud)

10. กรณีศึกษาต่างๆ : ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในงานจัดซื้อพร้อมแนวทางแก้ไข

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 6:0 0:0 6:0

Instructor

อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา

Location

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
Phone :
02 2305 6000
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba