วินัยลงโทษพนักงานกระทำความผิด ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง

Course Code : 21/03408P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


วินัยลงโทษพนักงานกระทำความผิด


ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย หรือเงินอื่นๆ ที่กฎหมายให้จ่ายแก่ลูกจ้าง แต่นายจ้างไม่จ่าย จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้าง ที่ทำงานติดต่อ 20 ปี จะต้องได้รับสิทธิค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

สาเหตุสําคัญ ของการปลดออก ไล่ออก ลาออก และประเภทการพ้นสภาพ จากการเป็นพนักงานที่ลูกจ้างไม่ทราบ

ประเภทและขั้นตอน ของการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเลิกจ้างพนักงาน โดยเป็นการเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม

กรณีลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมีกรณีอะไรบ้าง? จะต้องจ่ายเงินประเภทใด? จ่ายเงินอย่างไร?

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของวินัยและการลงโทษทางวินัย
▪ ความหมายของ “วินัย” และ “วินัยเกี่ยวกับการทำงาน”
▪ การโยกย้าย ลดตำแหน่งหน้าที่ เป็นการลงโทษทางวินัยหรือไม่
▪ วัตถุประสงค์ของวินัย และการลงโทษทางวินัย
2. วินัยและการลงโทษเกี่ยวข้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างไร?
3. ประเภทของวินัยเกี่ยวกับการทำงาน มีความหมายอย่างไร?
4. ขอบเขตของวินัยเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อความจำเป็นและเหมาะสม ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
▪ วินัยทางด้านสถานที่
▪ วินัยของวันเวลาทำงาน
▪ วินัยเกี่ยวกับความจำเป็น
5. วินัยที่่ดีมีลักษณะอย่างไร? ถูกใจและถูกต้อง ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
▪ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้
▪ สอดคล้องกับการทำงาน
▪ ถูกต้องตามกฎหมาย
6. อะไร? คือสาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย จุดบอดของ HR ที่จะต้องระมัดระวัง
7. ประเภทของการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง? จะต้องดำเนินการอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
▪ ตักเตือนด้วยวาจา ต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่อย่างไร
▪ ตัด หรือ ลด สิทธิประโยชน์ทางด้านใดได้บ้าง
▪ การลงโทษพนักงานด้วยการภาคฑัณฑ์
▪ การลงโทษด้วยการพักงาน สามารถทำได้ต่อเมื่อลูกจ้างทำผิดสาเหตุใดบ้าง
▪ การเลิกจ้าง
8. หลักการในการกำหนดความผิดและโทษทางวินัย ควรจะต้องใช้หลักใด ในการกำหนดความผิด
▪ เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
▪ ตัวอย่างการกำหนดวินัย
▪ จำนวนครั้งของการทำผิด
9. ขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ทำผิดวินัย มีขั้นตอนอย่างไร?
▪ การรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่
- พยานหลักฐาน (พยานบุคคล พยานเอกสาร)
▪ คณะกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัย
- การพักงานลูกจ้าง ขณะสอบสวน
▪ ลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน
10. การลงโทษทางวินัย (ขั้นสูงสุด) การเลิกจ้าง (Dismissal) จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันลูกจ้างฟ้องร้องภายหลัง
▪ กรณีใดบ้าง? ที่นายจ้างสามารถเลิกจ้าง (ไล่ออก) ได้อย่างถูกต้อง
▪ การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษต่างๆ ที่นายจ้างต้องจ่ายลูกจ้าง
11. HR ต้องทำการตรวจสอบเรื่องวินัย ขาด ลา มาสาย แต่งกายผิดระเบียบ มาสายกลับก่อน ทะเลาะวิวาทดื่ม สุรา ฯลฯ ของพนักงานในสถานที่ทำงาน
12. กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย หรือเงินอื่นๆ ที่กฎหมายให้จ่ายแก่ลูกจ้างแต่นายจ้างไม่จ่ายจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Location

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
Phone :
02-6411500
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba