การบริหารงานอำนวยการ งานธุรการ และงานระบบเอกสารภายในองค์กร

Course Code : 21/03325P

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,280 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,029 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


 

การจัดการงานธุรการ งานอำนวยการ และงานระบบเอกสารภายในองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


วิทยากรโดย  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของงานธุรการกับบทบาทกองกำลังสนับสนุนที่องค์กรต้องการ
   - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน
   - การสร้างทัศนคติมุมมองเชิงบวกในการปฏิบัติงาน
   - Skill สำคัญที่ธุรการต้องมี
   - การปรับบุคลิกภาพที่ดีในการทำงา

2. หลักการทำงานการสนับสนุนงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
   - ปัญหาการทำงาน และแนวทางการปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน
  - การสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
  - การปลูกฝังบุคลากรให้เห็นความสำคัญในส่วนของงานธุรการ
  - การลดต้นทุนและทรัพยากรในการทำงาน
  - การลดขั้นตอนการทำงาน

3. การจัดระเบียบและให้ความสำคัญของงานธุรการ

4. การสร้างรูปแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
  - การติดต่อและการประสานงานภายใน- ภานนอก องค์กร
  - เทคนิคการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร - ภายนอกองค์กร 
  - ทักษะของการสื่อสารที่จำเป็นที่ต้องมี
  - การติดตามงาน เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - การสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

5. Upskill & reskill เพื่อพัฒนาพนักงานธุรการ

- Skill สำคัญที่ธุรการต้องมีในการทำงาน

- การปรับบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน

- การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความความประทับใจ

- การลดช่องว่างระหว่าง Generation ของการทำงาน

- การพัฒนาตัวเอง เพื่อผลักดันให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

6. การนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

7. การจัดการบริหารระบบภายในขององค์กรที่ดี
- การวางแผนและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

- การเรียงลำดับความสำคัญของงานประเภทต่างๆ

- การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร

- การเตรียมแผนการสอนงานการจัดการแผนระยะเวลาการทำงานให้เกิดประสิทธิผล

8. การสรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานพร้อมแนวทางการแก้ไข

9. การสรุปรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล และภาพรวมของส่วนงานธุรการ

10. การวางเป้าหมายการเติบโตการทำงานในสายงานธุรการในอนาคตHours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อาจารย์นุชจรี จารย์ศิลา

Location

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
Phone :
02-3660505
Website :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba