โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ : การจัดทำและตรวจสอบเอกสารสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA Coaching & Work Shop(อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

Course Code : 21/03908Z

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,066 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 4,601 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail

-

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ : การจัดทำและตรวจสอบเอกสารสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
PDPA Coaching & Work Shop

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย  อาจารย์เอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน 

หัวข้อสัมมนา

 

1. ทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของ PDPA และอัพเดทประกาศเพิ่มเติม พร้อมยกตัวอย่างเป็นสำคัญ

2. บทบาทหน้าที่ ความสำคัญ รายละเอียด และสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ในองค์กร

3. ออกแบบกระบวนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4. บทลงโทษ : ความรับผิดทางแพ่ง โทษทางอาญา โทษทางปกครอง

5. การตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการเกี่ยวกับ PDPA ในองค์กร

6. แนวทางการสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ PDPA

7. ขั้นตอนการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA

- จัดทำร่าง ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) / นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) แจ้งวัตถุประสงค์และข้อมูล

- จัดทำเอกสารขั้นตอนการเรียกร้องตามสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject request)

- จัดทำเอกสารความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ( Consent Form) สำหรับ ครอบคลุมกลุ่มคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน

- จัดทำเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

- จัดทำเอกสาร Personal data inventory template / การบันทึกรายการของกิจกรรม การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities – RoPA)

- วางแนวทางด้านกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. Case Study : ร่วมกันพิจารณาระดับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล

- วิเคราะห์ “คำสั่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆในปัจจุบัน

- การประเมินผลกระทบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

- รายละเอียดการพิจารณาข้อมูลส่วนบุคคลกรณีเกิดการแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล

- ศึกษาเคส “การซื้อขายข้อมูล” ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์
9. ฝึกปฏิบัติ Work Shop เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง

- การบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities –      RoPA)

- ฝึกการวิเคราะห์การใช้ PDPA Lawful Basis ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

- การแต่งตั้งตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับ PDPA ในองค์กร

10. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Discuss ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

 

Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
0:0 0:0 0:0 0:0

Instructor

อาจารย์เอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน

Location

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba