ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย

รหัสหลักสูตร : 21/8308

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในไทย

- ศึกษ 5 หลักเกณฑ์สำหรับคนที่ยื่นเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ
- ศึกษาอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่?
- ศึกษาการคํานวณภาษีให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
- ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
- ศึกษาคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายชาวต่างชาติอย่างไรไร้ปัญหากับสรรพากร
- ศึกษาการขอหนังสือรับรองการเสียภาษีให้ชาวต่างชาติ

หัวข้อสัมมนา

• ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาและไม่ได้เข้ามาทำงานในไทย

1. หลักการจัดเก็บภาษีของชาวต่างชาติ

 • หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
 • 180 วัน มีผลกับการเสียภาษีอย่างไรหรือไม่

2. การเสียภาษีของชาวต่างชาติ (Non-Resident) ตามประมวลรัษฎากรและ อนุสัญญาภาษีซ้อน

 • ประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจากการจ้างที่ถือเป็นเงินได้ และต้องเสียภาษีของ Expatriates
 • ผลกระทบทางภาษีและประเด็นภาษีซ้อนของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย
 • เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีและวิธีการขจัดภาระภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
 • เงินได้ลักษณะใดบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยและภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในประเทศไทย
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีในประเทศไทยของ Expats ที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มี DTA กับประเทศไทย

3. การเสียภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยตามคำสั่งของนิติบุคคลต่างประเทศ
(Dependent Personal Services) เพื่อเข้ามาช่วยเหลือบริษัทลูกในไทย

 • กรณีที่บริษัทแม่จ่ายให้ด้วยส่วนหนึ่งบริษัทในไทยจะคำนวณภาษีอย่างไร
 • บริษัทแม่ให้บริษัทลูกในไทยจ่ายเงินเดือนให้กับชาวต่างชาติไปก่อนโดยให้เรียกเก็บเงินจากบริษัทแม่ภายหลัง

4. การเสียภาษีจากการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติตามสัญญาว่าจ้างในประเทศไทย
(Independent Personal Services)

 • ชาวต่างชาติ จำเป็นต้องมี Work Permit หรือไม่ หากไม่มี Work Permit จะมีผลกระทบกับการเสียภาษีในไทยหรือไม่

5. เทคนิคการวางแผนภาษีเงินได้ให้ชาวต่างชาติ

 • อย่างไรจึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

6. ความแตกต่างระหว่างเงินเดือน 40(1) กับ 40 (2) ที่ชาวต่างชาติได้รับจากบริษัทนายจ้างในไทยต้องคำนวณภาษีอย่างไร
7. กรณีศึกษาภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติจากข้อหารือกรมสรรพากร

•    ปัญหาภาษีจากการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติ

1. การคำนวณภาษีหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงานชาวต่างชาติ ทำอย่างไรให้ไร้ ปัญหา

 • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่
 • จ่ายค่านายหน้าใหักับบุคคลธรรมดาต่างประเทศ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • ในกรณีที่พนักงานชาวต่างชาติไม่มีบัตรประชาชนจำเป็นต้องระบุในหนังสือรับรองหรือไม่

2. ผลกระทบทางภาษีอากรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการจ่ายเงินให้ชาวต่างชาติ

 


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิทซ.5
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป