การคิดต้นทุนกิจกรรม (ABC) และการบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABM) แนวทางการบริหารต้นทุนที่จะช่วยในการควบคุมต้นทุน(หลักสูตรใหม่ 2560)

รหัสหลักสูตร : 21/2211

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการคิดต้นทุนกิจกรรม (ABC) และการบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABM) แนวทางการบริหารต้นทุนที่จะช่วยในการควบคุมต้นทุน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นตำแหน่งงานทางวิชาชีพเฉพาะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร ซึ่งความรับผิดชอบด้านหนึ่งคือมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่อีกด้านหนึ่งยังต้องบริหารจัดการงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งยังต้องติดต่อสื่อสารประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานอื่นๆในองค์กร รวมถึงยังเป็นผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กรมากที่สุดตำแหน่งงานหนึ่ง

เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล


วิทยากร ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. เหตุแห่งการเกิด ABC และ ABM
2. แนวคิดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับ ABC และ ABM
3.การกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมเพื่อกำหนด
• แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อเน้นประโยชน์ที่ต้องการขององค์กร (บริษัท)
4. การใช้ ABC และ ABM กับองค์กรธุรกิจ / องค์กรรัฐในประเทศไทย
5. การพัฒนาและการเชื่อมโยงกับระบบ Key Performance Indicators และ Balanced Scorecard (ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน)
6.การคิดต้นทุนกิจกรรม (ABC) (WORK SHOP)
• แนวทางการบริหารต้นทุนในยุคปัจจุบันและอนาคตที่จะช่วยในการควบคุมต้นทุนและทำให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง
• ขั้นตอนการสร้างระบบต้นทุนกิจกรรม จากประสบการณ์ (Step by Step)
• แนวทางการนำระบบต้นทุนกิจกรรมเข้ามาใช้ในเชิงบริหารเพื่อลดต้นทุนและสร้างผลกำไร (Activity Based Profitability Analysis)
7. การบริหารต้นทุน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (งบประมาณจากข้อมูลต้นทุนกิจกรรม)
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเมื่อนำระบบต้นทุนกิจกรรม (ABC) มาใช้ในการบริหาร
• คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วิวัฒนวัฒนา

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba