65 ประเด็นสำคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2916/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี

2. การจัดประเภทของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีมีอะไรบ้าง ที่นักบัญชีต้องให้ความสำคัญ

3. หลักเกณฑ์สำคัญการรับรู้รายได้ตามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ที่ถูกต้อง

4. การวัดมูลค่าที่เหมาะสมของรายได้ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการบัญชี

5. การรับรู้รายได้ของการเช่าซื้อประเด็นสำคัญที่ต้องระมัดระวังที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

6. การรับรู้รายได้ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญตามมาตรฐานการบัญชี

7. การรับรู้รายได้ของธุรกิจเช่าซื้อ ผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์ใดบ้างที่สำคัญที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

8. การรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

9. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการฝากขาย เมื่อมีการฝากขายสินค้าที่ยังไม่หมด

จะรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

10. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการฝากขาย เมื่อมีการฝากขายสินค้าที่ยังไม่หมด

จะรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

11. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

12. ปัญหาการให้เช่าสินทรัพย์ ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี

13. ปัญหาการรับรู้รายได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

14. การรับรู้รายได้ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

15. การขายสินค้าออกไป แต่ยังไม่มีการส่งมอบสินค้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องทำการ

รับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องมาตรฐานการบัญชี

16. การขายสินค้าที่มีการรับประกันหลังการขายนั้นทางบัญชีต้องทำการรับรู้รายได้ทางการบัญชีอย่างไร

17. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่มีภาระผูกพัน มีเงื่อนไขหลังการขาย ทางบัญชีต้อง

รับรู้รายการทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

18. การขายสินค้าผ่านตัวแทน จัดจำหน่ายต้องรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไร

19. การขายสินค้าแบบผ่อนชำระ ต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

20. การรับรู้รายได้จากเงินค่างวดต่างๆ ที่มีกำหนดการชำระนั้น ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

21. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ที่พ่วงการบริการติดตั้งหลังการขาย ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไร

22. การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่รวมบริการหลักการการ ประกันต่างๆ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

23. การรับรู้รายได้จากทำการตลาดต่างๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าคอมมิชชั่น

ค่านายหน้า ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

24. การรับรู้รายได้จากค่าสมาชิก รายเดือน รายปี รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องรับรู้รายได้อย่างไรให้ถูกต้อง

25. การรับรู้รายได้จากเงินปันผล ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

26. รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ จะรับรู้รายได้เมื่อใด และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้อง

27. รายได้จากการให้บริการ และต้นทุนการให้บริการในธุรกิจต่างๆ มีอะไรบ้าง

28. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างลูกหนี้ กับรายได้ค้างรับ ต้องปฏิบัติอย่างไร

29. การพิจารณาหลักการบันทึกรับรู้รายการระหว่างเจ้าหนี้ กับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร

30. การชำระเงินตามสัญญามีผลต่อการรับรู้รายได้ทางบัญชีอย่างไรและในทางภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร

31. การยกเลิกการรับรู้รายได้ลักษณะต่างๆ เอกสารสำคัญที่ต้องมีประกอบในรายการนั้น มีอะไรบ้าง

32. รายได้จากการให้ใช้สิทธิ หรือการส่งมอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะต้องปฏิบัติอย่างไร

33. รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน จะต้องรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชี

34. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย หรือการให้บริการมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้อย่างไร ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

35. ซื้อที่ดินมาแล้ว มีอาคารสำนักงานติดมาด้วย ทางบัญชีจะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการขายที่ดินอย่างไร และต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

36. ขายสีทาอาคาร สำนักงานพร้อมบริการทาสีด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

37. ซื้อเฟอร์นิเจอร์และต้องมีการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าติดตั้งทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

38. การซื้อที่ดินมา แล้วต้องการปรับปรุงที่ดิน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไรและจะต้องรับรู้ต้นทุนเผือขายหรือไม่

39. ซื้อที่ดิน แล้วมีอาคาร ต้องการรื้อ อาคารออก ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร ลงรายการอย่างไร

40. ตัวอย่างสำคัญในการปฏิบัติจริงในการรับรู้รายได้ และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี

41. ซื้อสินค้าจากบริษัทลูกมาใช้ในบริษัทแม่ และการโอนทรัพย์สินจากบริษัทลูกที่ปิดตัวลง ทรัพย์สินที่โอนมานั้นจะคิดค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาหรือไม่ ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

42. ซื้อสินค้าสำรองไว้เพื่อทำการเปลี่ยนใช้งานเมื่อสินค้า ชำรุด เสียหาย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไว้หรือไม่ และคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่

43. ประเด็นสำคัญของค่าใช้จ่ายความแตกต่างทางหลักบัญชีและหลักภาษีที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ

นั้นเป็นอย่างไร

44. การแสดงรายการรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

45. การตัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายต้องตัดเมื่อใด ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชี

46. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับกิจการซื้อขายสินค้านั้น มีรายการอะไรบ้างที่สำคัญ ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

47. ความแตกต่างของค่าใช้จ่ายกับรายจ่ายทางบัญชี มีความแตกต่างกันอย่างไร และทางออกในการปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร

48. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

49. การรับรู้รายการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการในกรณีที่ต้องมีการบันทึกรับรู้ตามงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

50. การบันทึกตัดจำหน่ายกรณีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รายได้ส่วนนี้ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

51. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ หรือ ส่งสินค้าในต่างจังหวัด ทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

52. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย มีวิธีปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

53. การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และประเด็นที่อาจมีข้อผิดพลาด

54. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสต็อกสินค้าที่ขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบทางบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร

55. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี

56. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ และถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

57. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์โดยวิธีการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ทางบัญชีต้องปฏิบัติออย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

58. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

59. รายจ่ายส่วนตัวบางประเภท ที่ให้โดยเสน่หา และรายจ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวผู้รับได้ ทางบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักบัญชีและสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้

60. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

61. รายจ่ายบางส่วนที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรนั้น ทางบัญชีสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่

62. รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้มีอะไรบ้างทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

63. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟแวร์ต้องปฏิบัติอย่างไร ทางบัญชีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

64. รางวัลที่ได้จากกการทำยอดขายถึงเป้า เช่น ตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ ทองคำ โทรศัพท์มือถือ ทีวี Tablet รถยนต์ บัตรที่พัก ต้องนำมาเป็นรายได้เสียภาษีหรือไม่

65. ปัญหารับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่มักถูกตรวจสอบและถูกประเมินภาษี ที่นักบัญชีต้องให้ความสนใจ

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba