กฎหมายและแนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเช็ค ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินควรทราบ

รหัสหลักสูตร : 21/3519

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรกฎหมายและแนวปฏิบัติการรับ-จ่ายเช็ค ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินควรทราบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการรับ-จ่าย เช็ค เพื่อป้องกันการผิดพลาด

• กลโกงต่างๆ ของเช็ค และจุดตรวจสอบที่ฝ่ายบัญชี-การเงินต้องระมัดระวัง
• หลักเกณฑ์การทวงหนี้ใหม่...ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินควรทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
• เทคนิคการรับ-จ่ายเช็ค เพื่อป้องกันความผิดพลาด
• Case Study ที่เกี่ยวกับเช็ค

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ลักษณะของเช็คในรูปแบบต่างๆ ที่บัญชีและการเงินต้องทราบ
• เช็คระบุชื่อ
• เช็คเงินสด
• เช็คสลักหลัง
• แคชเชียร์เช็ค
• เช็คต่างจังหวัด
• เช็คต่างธนาคาร
• เช็คลงวันที่ย้อนหลัง
• เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
• เช็คเด้ง
• เช็คหมดอายุ ฯลฯ
2. กลโกงเช็คต่างๆ จากเช็คที่นักบัญชี-การเงินต้องรู้และจุดตรวจสอบเช็คทั้ง 5 จุดสำคัญ
• การเขียนวันที่สั่งจ่าย
• ชื่อผู้รับ
• ชื่อผู้สั่งจ่าย
• จำนวนเงิน (ตัวเลข/ตัวอักษร)
• ลายเซ็น
3. เทคนิคการออกเช็ค (สั่งจ่าย) ที่นักบัญชี
• การเงินควรทราบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด
• วิธีการออกเช็คคุมยอดหนี้ระยะยาว
• การตวรจสอบจุดที่สำคัญในการรับเช็ค
• ผู้สั่งจ่ายควรต้องระมัดระวังเรื่องใดบ้าง
• การออกเช็คชำระหนี้กับการออกเช็คค้ำประกันต่างกันอย่างไร?
• ใบถอนเงินธนาคาร เพื่อทำแคชเชียร์มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด?
4. เทคนิคการรับเช็ค ที่นักบัญชี-การเงินควรทราบ เพื่อป้องกันการผิดพลาด
• การรับเช็คประเภทต่างๆ (เช็คนิติบุคคล, เช็คผู้ถือ, เช็คระบุชื่อ)
• การรับเช็คห้ามเปลี่ยนมือ หรือ A/C Payee Only
• การรับเช็คสลักหลัง จะต้องตรวจสอบอย่างไรบ้าง?
• จุตที่ต้องระมัดระวังในการรับเช็ค
5. กรณี“เช็คเด้ง” ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องดำเนินการอย่างไร? เพื่อให้ได้เงินตามเช็ค
• อายุความของมูลหนี้แต่ละประเภท
• ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารรึไม่
• ความน่าเชื่อถือเมื่อเช็คเด้ง
• เหตุที่ทำให้ “เช็คเด้ง” ที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
• หนี้ที่จะขาดอายุความ ลูกหนี้จ่ายเช็คเด้ง อายุความจะสะดุดหยุดลงหรือไม่
• กรณีบัญชีที่ขึ้นเงินตามเช็คปิดไปก่อนนำเช็คขึ้นเงิน
• เอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
• หลักเกณฑ์การทวงหนี้ใหม่...ที่ฝ่ายบัญชี-การเงินควรทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมา
6. กรณี“เช็คหาย” ฝ่ายบัญชี-การเงินจะต้องดำเนินการอ่างไร? - กรณีเช็คหาย ใครสามารถนำไปขึ้นเงินได้
• กรณีติดต่อธนาคารจะต้องนำเอกสารหลักฐานใดบ้าง
• สิ่งที่ต้องดำเนินการ เมื่อ“เช็คหาย”เพื่อขอให้มีการอายัดเช็ค
7. การทำธุรกรรมกับธนาคารที่เกี่ยวกับเช็ค
• สาเหตุ...ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
• หากมีการปลอมแปลงลายมือชื่อ ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบในคดีอาญา
• การขอภาพเช็คทั้ง Grayscale และ Black & White
• การตรวจสอบ“ลายมือชื่อ”ของธนาคาร
• ความรับผิดของธนาคาร กรณีจ่ายเงินตามเช็คปลอม
8. Case Study : ตัวอย่างกลโกงของเช็ค แคชเชียร์เช็ค และวิธีแก้ไข ป้องกัน
• การปลอมลายมือชื่อ
• การแก้ไขจำนวนเงิน
9. การดำเนินการทางคดีการฟ้องร้องคดีและอายุความของคดีเช็ค ที่นักบัญชี - การเงินต้องทราบ
10.คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป