30 เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชี (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 23/4099

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร30 เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ


หัวข้อสัมมนา

1. กิจการมีเงินฝากธนาคารจะต้องแยกแสดงรายการต่างหากจากเงินสดหรือไม่ และการบันทึกบัญชีจะแยกหรือรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2. กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก ขายสินค้าพร้อมติดตั้งและขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร มีหลักเกณฑ์อย่างไร
3. กิจการที่มีการให้บริการเกิน 1 รอบบัญชีกิจการจะรับรู้รายได้ในการบันทึกบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิอย่างไร
4. ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
5. กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบันทึกบัญชี
6. ปัญหาการบันทึกบัญชีการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ ดอกเบี้ยเช่าซื้อจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
7. การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคารหรือไม่ มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
8. ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคารหรือไม่หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี
9. กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
10. การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่มาตรฐานการบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร
11. กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด
12. ประมาณการหนี้สินกิจการจะต้องทำหรือไม่ และจะจัดอยู่ในประเภทหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน
13. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะต้องวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีหลักเกณฑ์อย่างไร
14. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตั้งค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
15. การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรจะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการกับกิจการในเครือหรือไม่
16. สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า
17. กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าหรือสินทรัพย์
18. ผลขาดทุนสะสมของกิจการจะเกินส่วนของเงินทุนได้หรือไม่ มีผลกระทบต่อการจัดทำบัญชีอย่างไร
19. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายการบัญชี และกิจการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อใด
20. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเมื่อมีการขายสินค้าโดยการส่งออก และการนำเข้าสินค้าหรือเครื่องจักรมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี
และการแปลงค่าเงินอย่างไรบ้าง
21. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการมีหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการแปลงค่าเป็นเงินตราไทยตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร
22. หากกิจการมีสินทรัพย์ด้อยค่าถาวรเกิดขึ้นกิจการมีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร
23. การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์จะบันทึกบัญชีแยกหรือรวมกัน และวิธีการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
24. เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง
25.วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวิธีใดเหมาะสมกิจการมีหลักเกณฑ์อย่างไร
26. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
27. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีของเงินลงทุนชั่วคราวตามาตรฐานการบัญชี
28. การกู้ยืมเงินจะต้องคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ และกิจการจะตั้งดอกเบี้ยค้างรับเกิน 1 ปีได้หรือไม่
29. ตามมาตรฐานการบัญชีกิจการจะรับรู้ภาษีเงินได้อย่างไร และวิธีการบันทึกบัญชี
30. มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพี่อการลงทุน และปัญหาในการบันทึกบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba