Update กฎหมายภาษีอากร 2561 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update กฎหมายภาษีอากร 2560
และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษีอากร2560 และนโยบายทางภาษี
- อัตราภาษีสำหรับSME ที่ใช้ในปี2560 และปี2561 
- เงื่อนไขการได้สิทธิเสียภาษีในอัตราพิเศษตามกฎหมาย
2. รายจ่ายใดบ้างที่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่ม และข้อควรระมัดระวังในการใช้สิทธิประโยชน์
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- สิทธิประโยชน์จากการจ้างคนพิการ
- สิทธิประโยชน์จากการจ้างผู้สูงอายุ
• จ้างผู้สูงอายุลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากโอนกิจการจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนทรัพย์สินจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• การโอนทรัพย์สินส่วนตัวจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการจ้างนักศึกษาบัญชี  
- รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา
- รายจ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องEDC)สิทธิประโยชน์ทางภาษี
3. ประเด็นปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สินและการขยายเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- กรณีทำสัญญาแบบเช่าซื้อจะใช้สิทธิได้หรือไม่
- คอมพิวเตอร์, เครื่องสแกน, เครื่องปริ๊น ได้สิทธิประโยชน์ด้วยหรือไม่

- กรณีส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วสั่งจ่ายเช็คลงวันที่30 ธันวาคม2559 แต่ผู้ขายมารับเช็คในวันที่3 มกราคม 2560 จะได้สิทธิประโยชน์ด้วยหรือไม่
- P.O. และใบเสร็จ ระบุวันที่ก่อน31 ธ.ค. 2559 แต่ของมาส่งจริงปี2560 (ติดวันหยุด) จะได้สิทธิประโยชน์หรือไม่
- การได้รับสิทธิประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินเพื่อการลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่
• ข้อจำกัด และเงื่อนไขของรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ได้จ่ายในช่วงระหว่าง1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 ที่สามารถลงรายจ่ายได้อีก50% 
• กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อทรัพย์สิน แต่ยังไม่ได้ชำระเงินครบถ้วนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยหรือไม่
4. Update ภาษีมูลค่าเพิ่มของปี 2560
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ใช้ได้ถึงเมื่อไร
- มูลค่าของการให้บริการไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- หลักเกณฑ์การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์E-Tax Invoice by email
5. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-tax Invoice) และใบรับ(e-Receipt)
6. แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรใหม่ล่าสุดเรื่องเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มภาษีอากรและค่าปรับอาญา
7. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีให้รอดปลอดภัยจากสรรพากรตลอดปี2560

- เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ
8. ทิศทางการตรวจสอบใบกำกับภาษีในปี 2560
- การตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอม
• โทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม
- การตรวจSTOCK สินค้า
9.  e-Payment กับการตรวจสอบของสรรพากร
10. แนวทางการตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการขอใช้สิทธิยกเว้นในการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
- ขอคืนภาษี     
- ไม่ขอคืนภาษี   
- มีภาษีที่ต้องขอคืนแต่ไม่ขอคืน
11. Update แนวการตรวจสอบStock สินค้าในช่วงสินปี
12. Update ลดหย่อนค่าจ้างของลูกจ้าง 
13. ปัญหาการปิดอากรแสตมป์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป