เตรียมรับมือการตรวจสอบวิธีการออกใบกำกับภาษีและการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบของสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/1169

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมรับมือการตรวจสอบวิธีการออกใบกำกับภาษีและการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบของสรรพากร

  • ด่วน!!! การตรวจสอบใบกํากับภาษีที่ผู้ประกอบการ ไม่เคยทราบมาก่อน
  • ปรับหนัก ปรับจริง เริ่มแล้ว!!! กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพา กรที่ผู้ประกอบการต้องระวังเป็นพิเศษ!!!

หัวข้อสัมมนา

1. ใหม่ล่าสุด!!! เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสรรพากร
***ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
***ออกด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเอง
***ออกด้วย Microsoft word / Excel
- สิ่งที่สรรพากรจะตรวจสอบ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
- ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสั่งปริ๊นได้มากกว่า 1 ครั้ง จะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
- พนักงานปริ๊นใบกำกับภาษี 1 ครั้ง แล้วใช้ไม่ได้ หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ปริ๊นซ้ำได้หรือไม่
- ถ้าการปริ๊นใบกำกับภาษีเกิดผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์มีการสั่งปริ๊นแต่ไม่ออก จึงกดสั่งปริ๊นใหม่ โดยออกมาเป็นเลขเดิม/ข้อมูลเดิมสามารถทำได้หรือไม่
จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
- ถ้าออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดด จะใช้ได้หรือไม่
- กรณีใบกำกับภาษีออกเป็นชุด การปริ๊นใบกำกับภาษีใหม่จะมีผลอย่างไรต่อเอกสารอื่นหรือไม่
2. ทำไม??? สรรพากรไม่ให้ปริ๊นใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครั้ง
- การปริ๊นใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อภาษีซื้อ - ภาษีขายอย่างไร
- ใบกำกับภาษีผิดปริ๊นใหม่ก่อนส่งมอบ กับส่งมอบแล้วปริ๊น มีผลแตกต่างหรือไม่
- กรณีใบกำกับภาษีตัวจริง/ต้นฉบับ สูญหาย หากปริ๊นซ้ำทำได้หรือไม่ผลจะเป็นอย่างไร
3. เจาะวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรแบบที่ผู้ประกอบไม่เคยทราบมาก่อน
4. บทลงโทษของผู้ออกใบกำกับด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และผลเสียหากจากการที่ผู้รับบริการนำไปใช้ร้ายแรงแค่ไหนเพียงไร
5. การตรวจ EDP (Electronic data processing) การจัดทำข้อมูลหลักฐานด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้มข้นจากสรรพากร สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ
6. การตรวจระบบการทำงานของ Software ที่มีผลต่อการประมวลผลของการออกใบกำกับภาษีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
7. หากถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษีหากไม่ถูกต้องจะมีวิธีการชี้แจงอย่างไร จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจริง
8. การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทั้งระบบ จากการตรวจปฏิบัติการจริงของสรรพากร
- ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
- ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
- ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ใบลดหนี้
- ใบเพิ่มหนี้
- ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้
- ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
9. การตรวจรายการในใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีแต่ละแบบต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง พร้อมการนำเสนอมุมมองจากสรรพากรทั้งในฝั่งผู้ออกใบกำกับภาษีและฝั่งผู้รับใบกำกับภาษี
- เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรมักให้ความสำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น รายการใด หากไม่ถูกต้อง/หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้รายการใดอนุโลมไม่ได้
- คำตอบของใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสถานประกอบการของผู้ซื้อจะเติมด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
- วิธีการจัดการกับใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน หากระยะเวลาผ่านไปซีดจาง จะมีปัญหาหรือไม่ พร้อมคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบจริง
10. การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษีประเด็นใดที่ต้องทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
11. ร้ายแรงที่สุด!!!กรณีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมจากสรรพากร
- อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
- หากผู้รับไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้จะมีความผิดหรือไม่
- สรรพากรจะมีวิธีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
- ใบกำกับภาษีปลอมกับใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันอย่างไร
- โทษของการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมร้ายแรงแค่ไหน แล้วใครต้องรับผิด
12. การตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ของสรรพากร สรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง
- การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้พร้อมประเด็นที่นักบัญชีมักเข้าใจผิดจากการออกใบเพิ่มหนี้  ใบลดหนี้
- การตรวจสอบรายการในใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้ของสรรพากรๆให้ความสำคัญรายการใดเป็นพิเศษ หากออกไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผลอย่างไรหรือไม่
13. Case Studiesจริงที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบใบกำกับ ภาษีของสรรพากร พร้อมวิธีการแก้ไข
14. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่
15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป