SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '8381'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1
SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND  EXTRACT(YEAR_MONTH FROM `d`.`ondate`) = '201803'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC

SELECT CONCAT(`c`.`cpcode`,'/', `c`.`code`) AS course_code,`c`.`id` AS `id`,`c`.`name` AS `name`,`c`.`cpcode` AS `cpcode`,`c`.`code` AS `code`,`c`.`type_id` AS `type_id`,`c`.`price` AS `price`,`c`.`vat` AS `vat`,`c`.`mprice` AS `mprice`,`c`.`mvat` AS `mvat`,`c`.`count_hour` AS `count_hour`,`c`.`count_cpd` AS `count_cpd`,`c`.`count_cpa` AS `count_cpa`,`c`.`cpd_audit` AS `cpd_audit`,`c`.`cpd_other` AS `cpd_other`,`c`.`cpa_auditor` AS `cpa_auditor`,`c`.`cpa_audit` AS `cpa_audit`,`c`.`cpa_law` AS `cpa_law`,`c`.`cpa_other` AS `cpa_other`,`c`.`course_extra` AS `course_extra`,`c`.`status` AS `status`,`c`.`published` AS `published`,`c`.`description` AS `description`,`c`.`brochure` AS `brochure`,`c`.`comment` AS `comment`,`t`.`name` AS `typename`,`v`.`name` AS `vname`,`v`.`address` AS `vaddress`,`v`.`phone` AS `vphone`,`v`.`email` AS `vemail`,`v`.`weburl` AS `vweburl`,`v`.`map` AS `vmap`,`v`.`venues_pathway` AS `vpathway`,`c`.`character1` AS `character1`,`c`.`character2` AS `character2`,`c`.`show_promotion` AS `show_promotion`,`c`.`course_introduction` AS `course_introduction`,`v`.`map_latitude` AS `map_latitude`,`v`.`map_longitude` AS `map_longitude`,`v`.`map_google` AS `map_google`,`c`.`discount` AS `discount`,`c`.`promotion_id` AS `promotion_id`,`c`.`promotion_attendees` AS `promotion_attendees`,`c`.`promotion_start_date` AS `promotion_start_date`,`c`.`promotion_end_date` AS `promotion_end_date`
FROM `#__dnt_training_courses` AS `c`
LEFT JOIN `#__dnt_training_coursetypes` AS `t` ON (`t`.`id` = `c`.`type_id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_courses_date` AS `d` ON (`d`.`course_id` = `c`.`id`)
LEFT JOIN `#__dnt_training_venues` AS `v` ON (`v`.`id` = `c`.`venue_id`)
WHERE `c`.`published` = '1' AND `d`.`valueorder` = '1' AND `c`.`id` = '8381'
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY d.ondate ASC LIMIT 1

Workshop การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากข้อตกลง-สัญญาในรูปแบบต่างๆ (หลักสูตรใหม่ปี2561)

รหัสหลักสูตร : 21/1298

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
Workshop การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
จากข้อตกลง-สัญญาในรูปแบบต่างๆ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ก่อนทำ Workshop
- ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย - ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
- เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
- อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- หน้าที่ของผู้ประกอบการในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- หน้าที่ของผู้ถูกหักมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และการนำส่งภาษี
- วัน เดือนที่จ่ายเงินและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- กำหนดเวลาและวิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การจัดทำบัญชีพิเศษการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี

2. Workshop การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากตัวอย่างข้อตกลง-สัญญา แบ่งตามการจ่ายประเภทเงินได้
2.1 การวางแผนสัญญาแยกค่าแรงออกจากค่าของทำให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายน้อยลง จริงหรือ
2.2 กรณีแยกบิลค่าแรงออกจากค่าของคนละใบ ค่าของไม่ต้องถูก หักภาษี ณ ที่จ่ายใช่หรือไม่
2.3 เคลียร์ปัญหาข้อโต้แย้งของคู่สัญญา ในการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อตกลง-สัญญาในรูปแบบต่างๆ
* 40 (2) การจ่ายเงินรับจ้างทำงานให้, ค่านายหน้า
* 40 (3) การจ่ายเงินค่าสิทธิ, คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์
* 40 (4) การจ่ายเงินค่าดอกเบี้ย, กู้ยืมเงินบริษัทในเครือ, การจ่ายเงินปันผลกิจการ BOI
* 40 (5) การจ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สิน/ สังหาริมทรัพย์/ อสังหาริมทรัพย์
- สัญญาให้เช่าพื้นที่กับให้บริการพื้นที่
- อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการให้เช่า
- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสัญญาให้เช่าพื้นที่กับให้บริการพื้นที่
* 40 (6) การจ่ายเงินค่าวิชาชีพอิสระ
* 40 (7) รับเหมาก่อสร้างแยกสัญญา บิลวัสดุ/ค่าแรง
- สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญารับเหมา
* 40 (8) รายได้อื่นๆ
- การผลิตสินค้าขายและทำตาม Order เป็นขายหรือรับจ้าง
- สัญญาซื้อขาย กับ รับจ้างผลิตตาม Order
- ขายสินค้าพร้อมขนส่ง
- ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
- สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งกับสัญญาให้บริการพร้อมค่าอะไหล่
- ขายอะไหล่และค่าแรงซ่อมรถ, ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
- การจ่ายเงินค่าจ้างทำของ
- การจ่ายเงินค่าขนส่ง
- การจ่ายเงินค่าบริการ, บริการพร้อมขนส่ง
- สัญญารับจ้าง, เช่ารถ, ขนส่ง พิจารณาอย่างไร
- รถรับส่งพนักงานที่จ้างมาเป็นรายเดือน
- การจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากส่งเสริมการขาย
- การจ่ายเงินค่าโฆษณาผ่านเอเจนซี่ และไม่ผ่านเอเจนซี่
- การจ่ายเงินจากการประกวด แข่งขัน ชิงโชค
- สัญญาเช่าซื้อกับลิสซิ่ง
- การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
- การจ่ายเงินให้นักเเสดงสาธารณะ

3. ปัญหาแนวปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ผังงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย “ค่าขนส่ง”

4. ปัญหาแนวปฏิบัติ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ผังงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย “ค่าจ้างทำของ”

5. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต่อเมื่อจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจริงหรือ

6. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการหักเงินจากบัญชีธนาคารของผู้จ่ายเงิน

7. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้จ่ายเงิน

8. การตอบข้อโต้แย้งและประเด็นที่มักถูกประเมิน การหักภาษี ณ ที่จ่ายนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป