การวางแผนภาษีจากการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาด้วย Spreadsheet พร้อมการปรับปรุงรายการในภ.ง.ด.50 (หลักสูตรใหม่ปี 2561)**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1505

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีจากการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาด้วย Spreadsheet พร้อมการปรับปรุงรายการในภ.ง.ด.50

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อิ่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อิ่นๆ 6 ชม.

 

• เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้ง่ายและถูกต้องตามกฎหมายภาษี
และประหยัดเวลาในการทำงานของนักบัญชี
• 20 ประเด็นปัญหาในการคิดค่าเสื่อมค่าสึกหรอทรัพย์สินที่พบบ่อย


วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา


1. การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อม ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- ประเภททรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่มีสิทธิคิดค่าเสื่อมค่าสึกหรอ
- เครื่องบันทึกการเก็บเงิน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร, เครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัย
- รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง 
- ทรัพย์สินอื่นๆ
- ค่าเสื่อมของอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคาร, อาคารโรงงาน, อาคารชั่วคราว
2. การวางแผนภาษีการเลือกวิธีการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากโปรแกรม Excel
3. ตารางสรุปประเภททรัพย์สินและการหักค่าเสื่อมราคาไม่เกินอัตราร้อยละที่กฎหมายกำหนด
- คำนวณเป็นรายวันตามระยะเวลาที่ได้มาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีในกรณีที่รอบระยะเวลาใด
ไม่เต็ม 12 เดือน (การเฉลี่ยตามส่วน)
- วิธีการคำนวณทรัพย์สินที่ได้มาโดยเช่าซื้อ/ผ่อนชำระ
4. ตารางสรุปประเภททรัพย์สินและการหักค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีการตามนโยบายพิเศษที่ใช้กับ
ทรัพย์สินแต่ละประเภท
- หัก 2 เท่าของอัตราที่กำหนดให้หักฯ
- หักร้อยละ 40 ในวันที่ได้มาส่วนที่เหลือหักตามเงื่อนไขที่กำหนด
- หักร้อยละ 40 ในวันที่ได้มาส่วนที่เหลือหักภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
- หักภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้น
- หักร้อยละ 25 ในวันที่ได้มาส่วนที่เหลือทยอยหักภายใน 20 รอบระยะเวลาบัญชี
- หักร้อยละ 60 ในวันที่ได้มาส่วนที่เหลือทยอยหักภายใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
5. Spreadsheet คำนวณค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทางบัญชี-ภาษี
- บันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคา
- โปรแกรมจะคำนวณ และแสดงผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
- ตารางจะแสดงจำนวนอายุการใช้งาน (ปี) และวันหมดอายุการใช้งานให้อัตโนมัติ
- ตารางจะแสดงวันเริ่มและวันสิ้นสุดการคำนวณค่าเสื่อม และจำนวนวันที่ใช้งานในปีนี้ให้อัตโนมัติ
- บันทึกรอบระยะเวลาบัญชีที่คิดค่าเสื่อมราคา ตารางจะคำนวณจำนวนวันอัตโนมัติ
- จำนวนค่าเสื่อมราคาที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี 
- ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี
- การคำนวณผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาทางภาษีและทางบัญชีอัตโนมัติ
- การประมวลผลค่าเสื่อมทางบัญชีมากกว่าทางภาษีที่ต้องปรับปรุงบวกกลับใน ภ.ง.ด.50
5.1 ตารางคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ทุกประเภท
- วิธีอัตราร้อยละเท่ากันทุกปี
5.2 ตารางคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทที่คำนวณ
- วิธีการตามนโยบายพิเศษ
5.3 ตารางคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภท
- ยานพาหนะ
5.4 ตารางสรุปผลการคำนวณค่าเสื่อมราคา ทั้ง 3 ตาราง
6. ตารางจะเปรียบเทียบกับค่าเสื่อมราคาทางภาษี หากค่าเสื่อมราคาทางบัญชีสูงกว่าทางภาษี ผลต่าง
เป็นรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็น รายจ่ายทางภาษีต้องนำไปบวกกลับในแบบ ภ.ง.ด. 50
- จำนวนรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี ต้องนำไปบวกกลับในแบบ ภ.ง.ด. 50
- วิธีการนำข้อมูลไปกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 50
7. 20 ประเด็นปัญหาในการคิดค่าเสื่อมค่าสึกหรอทรัพย์สินที่พบบ่อย
8. กรณีที่บริษัทคิดค่าเสื่อมผิดมีผลอย่างไรทางภาษีและจะต้องปฏิบัติอย่างไร
9. ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
- การจำหน่าย 
- การทำลาย 
- ถูกยักยอก
- การบริจาค 
- สูญหาย
10.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba