ปัญหาและการวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย พร้อมเตรียมรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ (หลักสูตรใหม่ปี 2561)

รหัสหลักสูตร : 21/1712

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาและการวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบันสู่การวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีท้องถิ่น

หัวข้อสัมมนา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Building and Land Tax)
1. หลักการจัดเก็บและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ค่าภาษี 
- ค่ารายปี 
- เงินเพิ่ม
2. ประเด็นทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- โรงพยาบาล 
- โรงเรียน 
- สวนหย่อมของบริษัทที่ให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการ
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
- ผู้เช่า 
- ผู้อาศัย
- กรณีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเป็นคนละเจ้าของกันใครจะเป็นผู้เสียภาษี
4. การลดหรือปลดค่าภาษี
5. วิธีการคํานวณภาษี เทคนิคการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษีที่ต้องเสีย
- กรณีเก็บค่าเช่าราคาถูกกว่าค่าเช่ามาตรฐานกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียภาษีอย่างไร
- การขอลดค่ารายปีมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
6. การประเมินค่ารายปีของอาคาร โรงเรือน
- Case Studies ปัญหาการโต้แย้ง & quot; ค่ารายปี" 
- อาคาร โรงเรือนที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสํานักงานจะเสียภาษีโรงเรือนอย่างไร
- อาคาร โรงเรือนที่เจ้าหน้าที่ไม่มาประเมินภาษีเจ้าของอาคารจะมีความผิดหรือไม่
7. การยื่นแบบแสดงรายปีมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี
8. เทคนิคเขียนสัญญาอย่างไรเพื่อประหยัดภาษีโรงเรือน

ภาษีบํารุงท้องที่ (Local Development Tax)
1. ความเหมือนที่แตกต่างในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หลักการจัดเก็บและที่ดินที่ได้รับยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่
- อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ได้รับยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่
3. ประเด็นการเสียภาษีบํารุงท้องที่
- “ราคาปานกลางที่ดิน” คืออะไร - กรณีได้รับที่ดินมาระหว่างปีต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่อย่างไร
4. การคํานวณภาษี, ขั้นตอนมีการติดต่อขอชําระภาษี
5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นภาษี
6. การลดหย่อน/การยกเว้น/การลดภาษี การชําระภาษีกรณีเจ้าของร่วม, ทรัพย์มรดกที่ยังไม่แบ่ง
7. บทกําหนดโทษ (ไม่ยื่นเสียภาษี, ชําระขาด, ชําระเกิน)

ภาษีป้าย (Signboard Tax)
1. หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีป้าย
- อย่างไรถือเป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย 
- การออกแบบป้ายเพื่อลดภาระภาษี
2. ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีลักษณะอย่างไร
- ป้ายชื่อ 
- ป้ายยี่ห้อ 
- ป้ายแสดงเครื่องหมายการค้า 
- ป้ายคอมพิวเตอร์
- แผ่นปลิวที่ติดตามเสาไฟต้องเสียภาษีด้วยหรือไม่อย่างไร
3. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีต้องมีลักษณะอย่างไร
4. การวางแผนก่อนตัดสินใจทําป้าย
- การโชว์โลโก้ แต่ไม่มีคําบรรยายต้องเสียภาษีป้ายอย่างไร 
- การโฆษณาบนบิลบอร์ด และการเช่าป้ายบิลบอร์ดมีภาระภาษีป้ายอย่างไร
5. ผู้ที่ต้องเสียภาษีป้าย
- กรณีที่ผู้อื่นติดป้ายบริเวณอาคารของบริษัท บริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่
- ลูกค้าทําแผ่นป้ายโฆษณาให้บริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทต้องเสียภาษีป้ายเองหรือไม่
6. การคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภป.1)
- ป้ายอักษรกับป้ายภาพ อัตราภาษีต่างกันหรือไม่อย่างไร
- ถ้ากรณีชื่อกิจการจดทะเบียนเป็นภาษาไทย แต่เขียนป้ายเป็นภาษาอังกฤษจะเสียภาษีอัตราเท่าไร
7. ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย, บทกําหนดโทษ, การขอคืนเงินภาษีป้าย

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
1. Update นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบัน กับ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
3. เตรียมความพร้อมจัดการทรัพย์สินอย่างไรเมื่อกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ใช้บังคบ
4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี
5. อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีอัตราภาษีใหม่ การอัตราผ่อนผันและการยกเว้นภาษี
- เกษตรกรรมที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
- ที่อยู่อาศัย
- พาณิชกรรม
- ที่ดินเปล่า
6. ภาระภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปีจะต้องคำนวณอย่างไร
7. ข้อดี-ข้อเสียของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba