Pre-Accountant การปฏิบัติงานบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร รุ่นที่ 12

รหัสหลักสูตร : 21/5002/12

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 12,840 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 16,050 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรPre-Accountant การปฏิบัติงานบัญชีและภาษีอากรแบบครบวงจร รุ่นที่ 12

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม. / อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม. / อื่นๆ รอ ชม.

 

• เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชี 30 ชั่วโมง
• เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานจริง 
• ฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี และงานภาษีอากร ด้วยโปรแกรมจำลองปัญหาทางบัญชี (Accounting Simulation Workshop)
• เสริมสร้างทักษะทางการบัญชียุค IT โดยทีมวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
• ช่วยองค์กรและหัวหน้างาน ประหยัดเวลาในการสอนงานนักบัญชีที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันที 
• จบหลักสูตร รับวุฒิบัตร เพื่อรับรองความรู้

 

วิทยากรโดย อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อาจารย์คำนึง สาริสระ อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
และอาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจแต่ละประเภท

2. เกณฑ์สำคัญในการบันทึกบัญชี

3. การสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระและหลักการบัญชีที่นำมาใช้ปฏิบัติ

4. เอกสารทางการบัญชี กาตรวจสอบ และจำแนกเอกสารหลักฐานทางบัญชี

5. วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่

6. ผังบัญชีสิ่งที่นักบัญชีต้องเข้าใจ

7. ภาษีอากรที่สำคัญสำหรับนักบัญชี (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์)

8. การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

9. แบบแสดงรายการที่สำคัญ การตรวจสอบเอกสารทางภาษี

10. การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าวัตถุดิบ

11. การจัดเตรียมข้อมูล และการกรอกแบบในการยื่นภาษี

12. Accounting Simulation: ฝึกปฏิบัติงานด้านจัดทำบัญชี
• การวางระบบบัญชี และงานภาษีอากร ด้วยโปรแกรมจำลองปัญหาทางบัญชี
• การวางระบบบัญชี ภาษีอากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
• การจัดทำบัญชีสำหรับวงจรค่าใช้จ่าย (ได้แก่ การซื้อสินทรัพย์ถาวร การบริหารสินค้าคงคลังการโฆษณาสินค้า กระบวนการจัดซื้อ
และการชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ )
• การจัดทำบัญชีสำหรับวงจรรายได้ (ได้แก่ การขายสินค้า การแจ้งหนี้หรือการวางบิล การรับชำระเงิน และการนำฝากเช็ค)
• การบันทึกรายการค้าของวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย และการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
• การประมวลผลทางภาษีอากรและเงินสมทบประกันสังคม (ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และเงินสมทบประกันสังคม)
• การประมวลผลทางการบัญชี

13. การปิดบัญชีด้วยโปรแกรม Excel
• การจัดทำใบสำคัญต่าง ๆ เพื่อการบันทึกบัญชี
• บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
• ผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำงบทดลอง
• จัดทำกระดาษทำการเพื่อการปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
• จัดทำงบการเงิน
• จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
15 15 15 0 0 15

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba