เจาะลึกปัญหาภาษีการจำหน่ายหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และวิธีการออก Notice ตามกฎหมาย *** เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/1341

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึกปัญหาภาษีการจำหน่ายหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และวิธีการออก Notice ตามกฎหมาย


หัวข้อสัมมนา

 1. การจำหน่ายหนี้สูญตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
  • กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ หนี้ที่จะจำหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะอย่างไร
  • การจำหน่ายหนี้สูญกรณีลูกหนี้ถูกบริษัทฟ้องร้องและศาลตัดสินให้ล้มละลายสามารถตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไร
  • กรณีพนักงานบริษัททุจริต บริษัทมิได้แจ้งความดำเนินคดีแต่ได้ตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ ภายหลังบริษัทได้ตัดจำหน่ายลูกหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สูญ บริษัทสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  • พนักงานยักยอกเงินจะตัดเป็นหนี้สูญได้หรือไม่
  • บริษัทฟ้องลูกหนี้ในมูลหนี้ 1,000,000 บาท แต่คดียังไม่ถึงที่สุด ลุกหนี้ขอประนอมหนี้และขอชำระเพียง 800,000 บาท ส่วนต่างบริษัทสามารถจำหน่ายหนี้สูญได้หรือไม่
  • การจำหน่ายหนี้สูญถ้ามีการตกลงยกหนี้ให้โดยผ่านอนุญาโตตุลาการแล้ว จะถือเป็นหนี้สูญได้หรือไม่
  • บริษัทมีลูกหนี้ที่เข้าแผนฟื้นฟูกิจการจะสามารถจำหน่าย    เป็นหนี้สูญได้หรือไม่
  • บริษัทได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้บริษัทลูกหนี้โดยยอมลดหนี้ให้อัตราร้อยละ 20 พร้อมยกดอกเบี้ยทั้งหมดให้ บริษัทจะต้องเสียภาษีจากยอดกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่
  • กรณีมีลูกหนี้ที่มูลหนี้เกิน 500,000 บาทเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุด ในรอบระยะเวลาบัญชีใดจะตัดหนี้สูญในรอบระยะเวลาที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดได้เลยหรือไม่
  • บริษัทได้หยุดประกอบกิจการเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนและผู้ชำระบัญชีได้ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งว่าบริษัทล้มละลายแล้ว และได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้แล้วแต่ยังไม่พอ เจ้าหนี้จะสามารถจำหน่ายหนี้สูญในส่วนที่เหลือได้อีกหรือไม่
  • การตัดบัญชีหนี้สูญของลูกหนี้ต่างประเทศ แตกต่างจากในประเทศหรือไม่ อย่างไร
  • วิธีการตัดหนี้สูญของลูกหนี้ต่างประเทศที่มูลหนี้เกิน 500,000 บาทต้องดำเนินการอย่างไร
 2. หลักฐานในการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชี
 3. การตัดหนี้สูญทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. บริษัทตัดหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ภาษีขายที่นำส่งไปแล้วจะมาหักกับภาษีซื้อในเดือนที่ตัดหนี้สูญได้ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 5. บริษัทตัดหนี้สูญทางบัญชีแต่ยังไม่ได้ตัดหนี้สูญทางภาษี เมื่อได้รับชำระภายหลังต้องเสียภาษีอย่างไร
 6. การลดหนี้ให้ถือเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีหรือไม่
  • เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ ลูกหนี้ต้องถือเป็นเงินได้หรือไม่
  • เจ้าหนี้ไม่ยอมมารับเช็ค ลูกหนี้ต้องทำอย่างไร
  • ลูกหนี้จะตัดเจ้าหนี้ออกจากบัญชีได้หรือไม่ มีผลอย่างไรทางภาษี
  • Promotion ลดต้น ลดดอก ทางภาษีมีผลอย่างไร
  • ลดอัตราดอกเบี้ย ลดเงินต้นให้ลูกหนี้ ลูกหนี้ต้องรับรู้รายได้หรือไม่
  • ยืดเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มทำได้หรือไม่
  • ปลดหนี้ที่ค้างชำระในส่วนของดอกเบี้ยให้ชำระเฉพาะเงินต้น
 7. ชำระหนี้เงินต้นก่อนจ่ายดอกเบี้ยทำได้หรือไม่
  • การชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินของบริษัทหรือของกรรมการทำได้หรือไม่ อย่างไร
 8. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับและสิทธิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • การรับรู้รายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทางภาษีมีหลักการรับรู้รายได้เมื่อใด
 9. การแปลงหนี้เป็นทุนทำได้หรือไม่ มีภาระภาษีอย่างไร
 10. การตีราคาทรัพย์สินโอนใช้หนี้ มีภาระภาษีอย่างไร
 11. การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้, การโอนหนี้, โอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้มีภาระหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้หรือภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
 12. การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ทำได้หรือไม่ มีผลทางภาษีอย่างไร
 13. การทำ Due Diligence คืออะไรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 14. การเข้าซื้อหุ้นในกิจการลูกหนี้
 15. ภาระภาษีจากการซื้อหนี้ ขายหนี้
  • การรับรู้รายได้ รายจ่ายในการซื้อ-ขายหนี้
  • ขายหนี้ขาดทุนลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อซื้อหนี้หรือหนี้ถึงกำหนดชำระ
  • ภาระในการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นของใคร
  • การออกใบกำกับภาษี ใครเป็นผู้ออก, ออกให้ใคร
 16. การฟื้นฟูกิจการมีผลอย่างไรในทางภาษีอากร
 17. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba