การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจให้บริการ และวิธีแก้ปัญหาสำหรับการจ่ายค่าบริการ

รหัสหลักสูตร : 21/1763

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำ Payroll ด้วยโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออนไลน์
(ระบบ SVS) ของกรมสรรพากร สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


• ปัญหาการรับ-จ่ายค่าบริการทั้งในประเทศ และต่างประเเทศ
• ปัญหาข้อโต้แย้งว่าต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด ระหว่างคู่สัญญาและหากต้องออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องทําอย่างไร
• รับจ้าง รับซ่อม วางระบบ ติดตั้ง นายหน้า ตัวแทน ค่าดําเนินการแทน


วิทยากร อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. การวางแผนในการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีแต่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
2. การแยกสัญญาค่าบริการกับค่าของมีภาระภาษีและฐานภาษี อย่างไร
3. การแยกบริษัทในการรับรู้รายได้ค่าบริการกับค่าสินค้า
4. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
• การรับรู้รายได้-รายจ่ายตามหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากรแตกต่างกันอย่างไร
• การรับรู้รายได้ของบริการที่ข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
• การรับรู้รายได้ดงินมัดจำ, เงินจอง, เงินจ่ายล่วงหน้า
• กรณีให้บริการแล้ว แต่ลูกค้าไม่ชำระเงิน ต้องรับรู้รายได้อย่างไร และมีภาระภาษีอะไรบ้าง
• การลงรายจ่ายที่ไม่ต้องบวกกลับ
• เงินมัดจำ, เงินจ่ายล่วงหน้าที่แยกบัญชีไม่รวมกับบัญชีของบริษั ทต้องรับรู้รายได้ด้วยหรือไม่
• รายจ่ายใดบ้างที่มีปัญหาในการคำนวณภาษีและทำให้องค์กรถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มากที่สุด
• การจ่ายเงินใต้โต๊ะทำอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้และผู้รับเงินต้องเสียภาษีใดบ้าง
5. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายVS 108 ปัญหาข้อโต้แย้งเรื่องอัตราภาษีที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย
• ควมแตกต่างของ“บริการ” กับ“รับจ้างทำของ”
• วางระบบ ถือเป็นซื้อขายพร้อมติดตั้ง หรือรับจ้างทำของ
• การจ่ายค่าพาหนะ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ให้กับผู้รับจ้างหักภาษีด้วยหรือไม่
• การจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง
• เขียนบิลอย่างไรไม่ถูกหักภาษี
• กรณีให้เงินพิเศษกับผู้รับจ้างต้องหักภาษีอย่างไรและบริษัทลงรายจ่ายได้หรือไม่
• ทำสัญญาอย่างไรไม่ต้องหักภาษี
6. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การวางแผนภาษีจากฐานรายได้เพื่อไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• การแยกสัญญาเป็นเงินทดรองจ่ายกับค่าบริการทำได้หรือไม่
• การนำบริการไปให้ผู้อื่นใช้มีภาระภาษีอย่างไร
• การขายพร้อมบริการติดตั้งเสียVAT เมื่อใด
7. 6 ประเด็นเกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้าม
• ค่ารับรอง- นำทรัพย์สินไปบริจาค- ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
• ผู้ขายออกใบกำกับภาษีโดยมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. ปัญหาการติดอากรแสตมป์ในสัญญาให้บริการต่างๆ
• ถ้าไม่ระบุจำนวนเงินที่ว่าจ้างและการว่าจ้างด้วยวาจาต้องติดอากรแสตมป์ หรือไม่
• ตราสาร1ฉบับ แต่มีข้อตกลงหลายประเภท มีวิธีการเสียอากรอย่างไร
• ปัญหาความแตกต่างระหว่างต้นฉบับกับคู่ฉบับ
• ใครเป็นผู้เก็บต้นฉบับ/คู่ฉบับ* สำเนาต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
• ทำสัญญากับรัฐวิสาหกิจต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
• ตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องเสียอากรในไทยหรือไม่ มีความแตกต่างในการปิดอากรแสตมป์หรือไม่อย่างไร
และใครต้องเป็นผู้ปิดอากร
• ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการชำระอากรเป็นตัวเงินในสัญญาจ้างทำของ กรณีจ้างที่ปรึกษาอย่างไรเรียกว่าผลสำเร็จของงาน
• การปิดอากรแสตมป์ผิดวิธีที่กฎหมายกำหนดผลเป็นอย่างไร
• เดิมไม่ได้เสีย เสียไม่ครบ หรือเสียผิดวิธี จะปิดอากรย้อนหลังได้หรือไม่ หรือจะแก้ไขให้ถูกต้องด้วยวิธีใด ภายในกำหนดเวลาเท่าไร
9. 7ภาระภาษีในการจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ
• อย่างไรเรียกว่า“บริการในราชอาณาจักร” “บริการนอกราชอาณาจักร” และ“ส่งออกบริการ”
• หลักฐานที่แสดงว่าเป็นการส่งออกบริการ
• การใช้บริการผ่านInternet
10. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศและการเครดิตภาษี
11. การนำเข้าสินค้าและมีค่าบริการด้วยได้สำแดง ณ ด่านศุลกากรเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วบริษัทยังต้องยื่น ภ.พ.36
อีกหรือไม่สำหรับค่าบริการ
12. กรณีจ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศเพื่อหาลูกค้าในไทยมีภาระภาษีอย่าง ไรบ้าง
13. ถาม-ตอบปัญหา
14. คุณธรรม จริยธรรม แ ละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba